مطالب کدام پایه های تحصیلی مفید نبوده؟برای بهبود ضعف دلیل را نظر دهید.
(5.479%) 32
اول و دوم
(6.335%) 37
سوم و چهارم
(5.821%) 34
پنجم
(28.59%) 167
ششم
(34.07%) 199
هفتم
(11.81%) 69
هشتم
(4.794%) 28
نهم
(3.082%) 18
دهم

تعداد شرکت کنندگان : 584