یکی از انواع سوالاتی که در امتحانات نیاز به دقت زیادی دارد سوال های صحیح و غلط است. بسیاری از دانش آموزان به دلیل ساده گرفتن این سوالات نمره از دست می دهند. این مطلب می تواند تمرین مناسبی برای دانش آموزانی باشد که در حل این سوالات بی توجهی می کنند و گزینه را به طور صحیح علامت نمی زنند. همچنین این سوالات که در پایین آمده است می تواند منبع مناسبی برای طراحی سوال توسط معلمان گرامی باشد. امیدوارم مفید واقع شود.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

 

عبارت درست را با تیک و عبارت نادرست را با ضربدر مشخص کنید.

1- هر عدد طبیعی حداقل دو شمارنده ی طبیعی دارد.

2- از یک نقطه ، فقط یک خط راست می گذرد.

3- ب.م.م دو عدد اول متفاوت ، عدد یک می شود.

4- مربع ، یک شکل منتظم است.

5- حاصل ضرب عددی منفی در عددی منفی ، عددی مثبت است.

ادامه ی سوالات:

6- حاصل جمع عدد با قرینه اش برابر صفر است.

7- مساحت مستطیلی به طول x و عرض y را با عبارت جبری xy بیان می کنیم.

8- حاصل ضرب عددی منفی در عددی مثبت ، عددی مثبت می شود.

9- هر عدد صحیح مثبت ، از هر عدد صحیح منفی ، بزرگتر است.

10- قرینه ی قرینه ی هر عدد با خودش برابر است.

 


پاسخنامه:

1- غلط

2- غلط

3- صحیح

4- صحیح

5-صحیح

6- صحیح

7- صحیح

8- غلط

9- صحیح

10- صحیح