کتاب بالا کتاب زبان انگلیسی  پایه ی هفتم است و نمونه سوالاتی که درانتهای صفحه است مربوط به این کتاب بوده و به همراه پاسخ است و با سوالاتی تشریحی و تستی و ... بوده است.
زبان انگلیسی زبانی بین المللی بوده و همه باید ان را به خوبی یاد بگیریم برای اینکه بتوانیم با مردمی که فارسی بلد نیستند ارتباط برقرار کنیم.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.


پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-کلمات زیر را با توجه به ترتیب حروف انگلیسی مرتب کنید.

woman-library-backpack-ruler-chair-doctor

 

 

2-در متن زیر کلمات بین المللی را مشخص کنید.

my name is amin .I came to Iran two days ago.I took an orange taxi to go to my hotel .Its 8 o clock now. I am writing an SMS to my friend sam

 

 

3-زیر جواب صحیح داخل پرانتز خط بکشید .

what is your (first name -last name)? javad.

who is that (woman -man -girl)?  he is mr .moradi

what is his job?(he is - she is ) a student

 


پاسخنامه

1-کلمات زیر را با توجه به ترتیب حروف انگلیسی مرتب کنید.

woman-library-backpack-ruler-chair-doctor

backpack_chair-doctor-library-ruler-woman

 

2-در متن زیر کلمات بین المللی را مشخص کنید.

my name is amin .I came to Iran two days ago.I took an orange taxi to go to my hotel .Its 8 o clock now. I am writing an SMS to my friend sam

 

3-زیر جواب صحیح داخل پرانتز خط بکشید .

what is your (first name -last name)? javad.

who is that (woman -man -girl)?  he is mr .moradi

what is his job?(he is - she is ) a student