کتاب بالا کتاب قران پایه ی هفتم است و نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب است مربوط به این کتاب بوده و به همراه پاسخ است و با سوالاتی تشریحی و تستی و ... بوده است.

قران کتابی آسمانی اتس که ما باید ان را به خوبی یاد بگیریم  و به دیگران هم یاد بدهیم .

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

 

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-کلمات زیر را ترجمه کنید .

ملة:                          محسن :                     صراط :                       سماء :   

الیم:                          لیل:                          قمر :                          کم:

 

2-ترکیب های داده شده را ترجمه کنید .

توکل علیه:                                     اکثر النّاس:

قالوا یا اَبانا:                                   سمیع الدّعاء:

 


پاسخنامه

1-کلمات زیر را ترجمه کنید .

ملة:      دین                 محسن :         نیکو کار        صراط :     راه                  سماء :    اسمان

الیم:     دردناک              لیل:              شب             قمر :       ماه                    کم:   شما

 

2-ترکیب های داده شده را ترجمه کنید .

توکل علیه:  توکل کن بر او                                    اکثر النّاس:   بیشتر مردم

قالوا یا اَبانا:  گفتند ای پدر ما                                  سمیع الدّعاء:  شنوای دعا ها