کتاب بالا کتاب تفکر و سبک زندگی پایه ی هفتم اتس و نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب است مربوط به این کتاب بوده و به همراه پاسخ است .تمام سوالات به صورت تشریحی بوده است .

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است .

 


 

سوالات

1-چه عواملی به جز جامعه در تغییر انسان موثرند؟ دو مورد

 

2- الف) خود آگاهی چیست ؟

 

ب) دو مورد از عوامل موثر در رشد خود آگاهی را نام ببرید.

 

 


 

پاسخنامه

 

1-چه عواملی به جز جامعه در تغییر انسان موثرند؟ دو مورد             خانواده و مدرسه

 

2- الف) خود آگاهی چیست ؟

به شناخت خود از ،علایق  ،ارزش ها ، ظاهر ، اعتقادات ، عواطف ، ترس ها ، بیزاری ها ، خواسته ها و ...         خود آگاهی می گویند.

 

ب) دو مورد از عوامل موثر در رشد خود آگاهی را نام ببرید.       پذیرش خود و پذیرش دیگران