کتاب بالا کتاب فارسی هفتم است .نمونه سوالات مربوط به این کتاب و نمونه سوالات به صورت تستی جاخالی و تشریحی هستند و همراه با پاسخ های فراوان و عالی هستند برای اینکه در امتحان فارسی نمره ی بیست را از معلم های سخت گیر بگیرید می توانید با مشاهده و تمرین این نمونه سوالات به این نمره ی عالی دست یابید.زبان فارسی چون زبان مادری است باید ان را کامل یاد بگیریم شما با حل این نمونه سوالات و با مشاهده ی پاسخ نامه ی ان زبان فارسی را بصورت کامل یاد می گیرید.

پاسخنامه در انتهای صفحه است .


سوالات

1-واژه های زیر را معنی کنید.

مونس :                 تأمل:                معصوم:                 مقتدر :                 عجز:                 گیتی:

کیمیا :                   اثنا:

2-با توجه به بیت زیر به سوالات زیر پاسخ دهید.

 

بر درختی شکوفه ای خندید                        در کتابی بهار معنا شد

الف )بیت چند جمله دارد؟

ب) نهاد در مصراع اول کدام است؟

پ)یک متمم پیدا کنید و بنویسید.

ج)یک آرایه ی ادبی در بیت پیدا کنید.

ه)جمع کلمه ی درخت را بنوسیسد.

ی) هم خانواده ی کلمه ی کتاب را بنویسید.

3-چرا وقت از طلا گران بها تر است؟

 

4-منظور از عبارت« آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست ؟

 

 5-جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

_ خواجه عبدالله انصاری معروف به ............... . از آثار او می توان به  .................. و ...................  اشاره کرد

_مولوی از شاعران قرن ............... است. کتاب معروف او ................ می باشد و کتاب مخزن اسرار از .................  می باشد.

 

6-مشبه و مشبه به عبارت زیر را بنویسید.

دل او همچون آیینه صاف و پاک است

 

7-اشعار زیر را کامل کنید و قافیه ها و ردیف ها را پیدا کنید .

هم تو .....................  الهی                                        آنجا  .................... رسان که خواهی.

از  .................. خود رهایی ام ده                               با ....................... خود آشنایی ام ده

8-گزینه ی صحیح را با ص و گزینه ی غلط را غ مشخص کنید .

الف)مهمترین بخش هر جمله نهاد است .

ب)هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم .

ج)هر گاه نویسنده بخواهد بر چیزی تاکید کند آن را تکرار می کند .

د)هر گاه ویژگی ها ی انسان را به غیر از انسان نسبت دهیم ، تشبیه می گویند.

9-در جمله ی « او را به خدا واگذار می کنم » مفعول کدام کلمه است ؟

الف ) خدا                       ب) او                      ج) واگذار                      د) می کنم


پاسخنامه

1-واژه های زیر را معنی کنید.

مونس : همدم          تأمل: فکر و اندیشه           معصوم: پاک          مقتدر : قدرتمند            عجز:  ناتوانی         

   گیتی:دنیا             کیمیا : ماده با ارزش                   اثنا:هنگام

2-با توجه به بیت زیر به سوالات زیر پاسخ دهید.

بر درختی شکوفه ای خندید                        در کتابی بهار معنا شد

الف )بیت چند جمله دارد؟ 2

ب) نهاد در مصراع اول کدام است؟ شکوفه ای

پ)یک متمم پیدا کنید و بنویسید.  کتابی 

ج)یک آرایه ی ادبی در بیت پیدا کنید. تشخیص

ه)جمع کلمه ی درخت را بنوسیسد. درختان

ی) هم خانواده ی کلمه ی کتاب را بنویسید. کُتُب

 3-چرا وقت از طلا گران بها تر است؟

چون وقت اگر بگذرد نمی توان دوباره آن را به دست آورد ولی اگر طلا را از دست بدهیم می توان یکی دیگر جایگزینش کرد.

4-منظور از عبارت« آینده با حرف ساخته نمی شود» چیست ؟

یعنی نباید تنها شعار دهیم بلکه باید عمل کنیم.

 5-جاهای خالی را با عبارات مناسب پر کنید.

_ خواجه عبدالله انصاری معروف به پیر هرات . از آثار او می توان به  الهی نامه و مناجات نامه  اشاره کرد.

_مولوی از شاعران قرن  است. کتاب معروف او مثنوی معنوی  می باشد و کتاب مخزن اسرار از نظامی گنجوی  می باشد.

6-مشبه و مشبه به عبارت زیر را بنویسید.

دل او همچون آیینه صاف و پاک است.

دل : مشبه                            آیینه : مشبه به

7-اشعار زیر را کامل کنید و قافیه ها و ردیف ها را پیدا کنید .

هم تو عنایت   الهی  =  قافیه                                   آنجا  قدمم رسان که خواهی.= قافیه

از ظلمت خود رهایی=قافیه- ام ده =ردیف              با نور  خود آشنایی = قافیه -ام ده = ردیف

8-گزینه ی صحیح را با ص و گزینه ی غلط را غ مشخص کنید .

الف)مهمترین بخش هر جمله نهاد است .     غ

ب)هر گاه بخواهیم مقصود خود را بیان کنیم از زبان استفاده می کنیم .  ص

ج)هر گاه نویسنده بخواهد بر چیزی تاکید کند آن را تکرار می کند .     ص

د)هر گاه ویژگی ها ی انسان را به غیر از انسان نسبت دهیم ، تشبیه می گویند. غ

9-در جمله ی « او را به خدا واگذار می کنم » مفعول کدام کلمه است ؟              ب) او