کتاب بالا کتاب عربی هفتم است .نمونه سوالات مربوط به این کتاب و نمونه سوالات به صورت تستی جاخالی و تشریحی هستند و همراه با پاسخ های فراوان و عالی هستند برای اینکه در امتحان عربی نمره ی بیست را از معلم های سخت گیر بگیرید می توانید با مشاهده و تمرین این نمونه سوالات به این نمره ی عالی دست یابید

پاسخنامه در انتهای صفحه است


 سوالات

1-سخنان حکیمانه ی زیر را ترجه کنید .

الف)مجالسة العلما عبادة .

ب)ادب المرء خیر مِن ذهبه.

ج)الجهل موت الاحیا. 

د)رُبَ الکلام کَالحسام.         

 

2-جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید .

الف)فی هذه المدرسه تسعة معلمین

ب)علیکَ بِالقناعَةِ فی العَیش.

ج)بنتُ النّبی  خیرٌ النّساءِ

د)هولاءِ الرّجالُ ،جالِسونَ

ه)هذا الرّجلُ ،بائعُ الکتب

3-ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید.

الف)الجنةُ تَحتَ أقدام الأُمَهاتِ                «بهشت   ................... پای ...................... است»

ب)العِلمُ فی الصِّغر  کالنَّقش فی الحَجَر     «علم در  ....................... مانند نقش در ........... است»

 

 

بقیه ی سوالات در اینده می ایند


پاسخنامه

1-سخنان حکیمانه ی زیر را ترجه کنید .

الف)مجالسة العلما عبادة .         همنشینی با دانشمندان عبادت است

ب)ادب المرء خیر مِن ذهبه     ادب انسان بهتر از طلایش است

 ج)الجهل موت الاحیا.           نادانی مرگ زندگان است

د)رُبَ الکلام کَالحسام.           چه بسا سخن مثل شمشیر باشد

 

2-جمله های زیر را به فارسی ترجمه کنید .


الف)فی هذه المدرسه تسعة معلمین.           در این مدرسه  9  معلم است      

ب)علیکَ بِالقناعَةِ فی العَیش.                  قناعت در زندگی بر تو لازم است.

ج)بنتُ النّبی  خیرٌ النّساءِ                       دختر پیامبر (حضرت فاطمه) بهترین زنان است.

د)هولاءِ الرّجالُ ،جالِسونَ                      این مرد ها ، نشسته اند

ه)هذا الرّجلُ ،بائعُ الکتب                       این مرد ، فروشنده ی کتاب ها است

3-ترجمه های ناقص زیر را کامل کنید.

الف)الجنةُ تَحتَ أقدام الأُمَهاتِ                    «بهشت   زیر  پای مادر ها  است»

ب)العِلمُ فی الصِّغر  کالنَّقش فی الحَجَر          «علم در  کودکی  مانند نقش در سنگ  است»