نمونه سوالات امتحانی نوبت اول علوم تجربی هفتم :

درس 1 تا 7 کتاب علوم تجربی هفتم به همراه پاسخ

 

نمونه سوالات امتحانی پایه ی هفتم به همراه پاسخ

پاسخ نامه در انتهای صفحه


سوالات

1-جاهای خالی را با کلمه های  مناسب زیر پر کنید.

( مستقیم _ میلی متر _ ماسه _ برف _ سانتی متر _غیر مستقیم _ خاک رس _تگرگ)

الف)یکای اندازه گیری قطر نوک مداد  ......................... می باشد .

ب)دانشمندان تنها با مشاهده  ....................... توانسته اند اتم ها را بررسی و خواص انها را کشف کنند.

ج)اگر قطرات باران در مسیر پایین امدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به  ................ تبدیل می شوند.

د)برای تهیه ی شیشه  ، .................... را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود.

 

2-پاسخ های صحیح را تیک بزنید.

الف) جرم جسمی در سطح زمین 50 کیلو گرم می باشد اگر این جرم را به جایی ببریم که نیروی گرانش ان نصف زمین باشد ، وزن این جسم تقریبا چقدر است؟

1)500 نیوتن                2)150 نیوتن                3)250 نیوتن                4)25 نیوتن

بقیه ی سوالات در اینده می ایند

 


پاسخنامه

1-جاهای خالی را با کلمه های  مناسب زیر پر کنید.

( مستقیم _ میلی متر _ ماسه _ برف _ سانتی متر _غیر مستقیم _ خاک رس _تگرگ)

الف)یکای اندازه گیری قطر نوک مداد  میلی متر . می باشد .

ب)دانشمندان تنها با مشاهده  غیر مستقیم توانسته اند اتم ها را بررسی و خواص انها را کشف کنند.

ج)اگر قطرات باران در مسیر پایین امدن به سطح زمین از توده هوای سرد عبور کنند به  تگرگ  تبدیل می شوند.

د)برای تهیه ی شیشه  ، ماسه  را با افزودن مواد شیمیایی مختلف گرما می دهند تا به خمیر شیشه تبدیل شود.

 

2-پاسخ های صحیح را تیک بزنید.

الف) جرم جسمی در سطح زمین 50 کیلو گرم می باشد اگر این جرم را به جایی ببریم که نیروی گرانش ان نصف زمین باشد ، وزن این جسم تقریبا چقدر است؟        3)250 نیوتن