کتاب بالا ، کتاب علوم تجربی پایه ی هفتم یا اول متوسطه است . من خودم دانش اموز این کلاس بوده ام و از امتحاناتی که گرفته می شود اگاه هستم. امتحان با سوالاتی تشریحی و تستی بوده همراه با پاسخ است.

نمونه سوالات از درس 1 و 2 بوده و از بخش اول است بخش علوم و ابزار های ان


این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.       

الف)بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی .................... ،طراحی و انجام ازمایش و برسی نتایح ان است.

ب)تبدیل علم به .................. ،فناوری نامیده می شود.

ج)جرم جسم ................... و بوسیله ی................... اندازه گیری می شود.

د)وزن یک سیب 200 گرمی تقریبا ................ نیوتن می یاشد

و)................. یک مرحله ی مهم برای جمع اوری اطلاعات است.

ه)به یکای اندازه گیری .................. نیز می گویند.

 


2-جمله ی صحیح را با ص و جمله ی غلط را با غ مشخص کنید.                 

الف)به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند حجم می گویند .                                (  )

ب) ریاضی یکی از شاخه های علوم تجربی می باشد.                                            (  )

ج)جوهر نمک و اتانول در اب حل می شوند.                                                     (  )

د)ساخت خودرو فناوری است که همه ی شاخه های علوم در ان به کار رفته است.              (  )

 

3-گزینه های صحیح را مشخص کنید.

1-3)پیشنهاد یک راه حل مناسب برای حل مسئله ی علمی................. نامیده می شود.

الف)فرضیه               ب)نظریه               ج)طبقه بندی               د)نتیجه گیری

2-3)جسمی به جرم 20 گرم چند کیلو گرم است؟

الف)200                ب)0/002               ج)0/02                 د)0/2

 


پاسخنامه

1-جاهای خالی را با کلمه ی مناسب پر کنید.

الف)بهترین راه مطالعه درستی یا نادرستی    پیش بینی   ،طراحی و انجام ازمایش و برسی نتایح ان است.

ب)تبدیل علم به عمل ،فناوری نامیده می شود.

ج)یکای جرم جسم گرم و کیلو گرم و بوسیله ی ترازو اندازه گیری می شود.

د)وزن یک سیب 200 گرمی تقریبا    2   نیوتن می یاشد

و)اندازه گیری یک مرحله ی مهم برای جمع اوری اطلاعات است.

ه)به یکای اندازه گیری   واحد    نیز می گویند.

 
2-جمله ی صحیح را با ص و جمله ی غلط را با غ مشخص کنید.

الف)به مقدار فضایی که یک جسم اشغال می کند حجم می گویند .                               ( ص )

ب) ریاضی یکی از شاخه های علوم تجربی می باشد.                                            ( غ )

ج)جوهر نمک و اتانول در اب حل می شوند.                                                    ( ص )

د)ساخت خودرو فناوری است که همه ی شاخه های علوم در ان به کار رفته است.             ( غ )

 

3-گزینه های صحیح را مشخص کنید.

1-3)پیشنهاد یک راه حل مناسب برای حل مسئله ی علمی................. نامیده می شود.            الف)فرضیه

 

2-3)جسمی به جرم 20 گرم چند کیلو گرم است؟             ج)0/02