کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی هفتم است . سوالات از این کتاب بوده و شما می توانید با مشاهده ی ان در امتحانات موفق باشید.

سوالات تشریحی است و پاسخ های تشریحی دارد.

سوالات همان طور که گفته شد از درس اول بوده و تمامی ان از متن ها یا فعالیت ها بوده است.

پاسخ ها در انتهای صفحه است


سوالات

1-منظور از حق چیست؟

 

2-افراد خانه و خانواده از چه حقوقی بر خوردار می شود؟

 


پاسخ ها

1-منظور از حق چیست؟

منظور از حق این است که انسان به دلیل مقام انسانی اش شایستگی داشتن ان را دارد.

 

2-افراد خانه و خانواده از چه حقوقی بر خوردار می شود؟

1-هر فرد حق دارد نام و نام خانوادگی و شناسنامه داشته باشد

2-فرزندان حق دارند از محبت پدر و مادر برخوردار باشند.

3-همه حق دارند غذا ، لباس و مسکن مناسب داشته باشند.

4-همه حق دارند با سواد شوند وتحصیل کنند و استعدادهای خود را شکوفا کنند