کتاب بالا کتاب علوم گاج پنجم دبستان است و سوالاتی که در ادامه ی مطلب است در این کتاب است و شما می توانید بدون خریدن این کتاب سوالاتش را حل کنید و این سوالات کاملا رایگان است.

سوالات تستی و تشریحی است و پاسخ ان هم تسریحی است.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخ ها در انتهای صفحه است.


سوالات

1-کدام دسته جزء تغییر فیزیکی است؟

الف)پاره شدن کاغذ_ زرد شدن برگ درختان                                  ب)شکستن شیشه _ زنگ زدن اهن

ج)ذوب فلزات _ پختن غذا                                                      د)بارش باران _ بریدن چوب

2-کدام موجود زنده ی زیر می تواند بر عوامل تغییرات جمعیت پیروز شود ؟

الف ) جانور               ب) گیاه               ج)باکتری               د) انسان


پاسخ ها

1-کدام دسته جزء تغییر فیزیکی است؟   د)

 

2-کدام موجود زنده ی زیر می تواند بر عوامل تغییرات جمعیت پیروز شود ؟          د)