کتاب بالا،کتاب قرآن ششم دبستان است که آزمونی که در ادامه مطلب قرارداده شده مربوط به این کتاب می باشد و می تواند شما را در یادگیری کلمات و قواعد عربی کمک کند تا در امتحانات موفق شوید .

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-آیه ی «کهیعص»در ابتدای کدام سوره آمده است ؟

الف)مریم                      ب)بقره                      ج)طور                      د)ذاریات

2-کدامیک از حروف مقطعه نیست؟

الف)الم                      ب)الر                      ج)ق                      د)والطّور          

3-معنی عبارت   «اَحَبَّ الاَعمال اِلَی الله حِفظِ اللِّسان» چیست؟

الف)کارهای خود را دوست داشته باشید.                                 ب)خداوند کار های خوب را حفظ می کند .

ج)بهترین کار ها نزد خداوند حفظ انسان است .                         د)بهترین کار ها در نزد خداوند نگهداری زبان است.

4-رزق یعنی :

الف)بزرگ و وسیع                      ب)روزی                      ج)یکتا                      د)رضایت داد

5-کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟

الف)اِجتَنبوا =اجتناب و دوری کنید                   ب)اِثم=اسم                   ج)یَعلَمُ=می داند                   د)ظَنّ=گمان

6-«اِنَّ اللهَ عَلیمٌ خَبیر» یعنی :

الف)آری خدا دانای آگاه است .                                    ب)آری خدا بینا و شنوا است .

ج)آری خداوند حکیم و بینا  است .                                د)آری خداوند قادر و توانا است .

7-آیه ی«لا یَسخر قَومٌ مِن قَوم»در کدام سوره قرآن آمده است؟

الف)صف                      ب)مومنون                      ج)فتح                      د)حجرات

8-«میزان »یعنی :

الف)برقرار شدن                      ب)تناسب                      ج)ترازو                      د)درخت بزرگ

9-معنی کلمات «رَحمن»و «رَزّاق» به ترتیب کدام است ؟

الف)توانا- روزی دهنده                                            ب)روزی دهنده -بخشنده 

ج)بخشنده -روزی دهنده                                            د)بخشنده -توانا

10-«فَبِاَیِّ آلاءِ رَبّکُما تُکَذِّبان»یعنی چه ؟

الف)کدام نعمت خدا را فراموش کرده اید ؟                             ب)نعمت های خدا را فراموش نکنید

ج)پس کدامین نعمت خدا را تکذیب می کنید ؟                          د)چرا نعمت ها خدا را تکذیب می کنید؟

11-کدامیک از افراد زیر پس از شنیدن آیان قرآن از دزدی منصرف شد و به سوی حق شتافت ؟

الف)اسابة بن مروان                   ب)احمد بن ولید                   ج)فضیل بن عیاض                   د)یزید بن معاویه

12-کلمه (یس) از حروف مقطعه چگونه خوانده می شود؟

الف)یاسین                      ب)یاس                      ج)یس                       د)یاسا

13-کدام کلمه درست معنی نشده است؟

الف)بَیِّنات =ساختمانها                     ب)حدید=آهن                    ج)قوی =نیرومند                      د)منافع=فایده ها

14-کدام یک از افراد زیر مترجم قرآن به زبان فارسی و انگلیسی می باشد ؟

الف)جابر بن حیان                   ب)طاهره صفار زاده                   ج)دکتر حسابی                  د)ابوریحان بیرونی

15-خداوند در کدام سوره از قرآن آهن را مادر فلزات معرفی کرده او در آن منافعی را برای مردم قرار داده است ؟

الف)سوره نمل                      ب)سوره حدید                      ج)سوره حجرات                       د)سوره توحید       

16-در داستان «ذوالقرنین » پس از خاتمه کار «ذوالقرنین »گفت :

الف)اَلحَمدُ لِله                       ب)مِنَ العالمین                       ج)هذا رَحمَةٌ مِن رَبّی                       د)سبحان الله

17-آیه «قُل سیروا فِی الاَرض  » به چه معناست ؟

الف)بگو :در زمین سیر بکارید .                                   ب)سیر و سفر در زمین زیاد انجام دهید.

ج)بگو :در زمین سفر کنید.                                          د)گفت:در زمین باید سفر کرد .

18-قاعده (مد)برای چه کاری در قرائت قرآن می باشد ؟

الف)کشیده تر خواندن صدا ها                                      ب)وقف کردن

ج)وقف نکردن                                                        د)بلند خواندن قرآن 

19-معنی کدام گزینه اشتباه است؟

الف)جَنّات=بهشت ها                   ب)رَبّ=پروردگار                   ج)محسنین=نیکوکاران                   د)لَیل=طلا

20-در عبارت «ذِی الذِّکر » چند حرف ناخوانا وجود دارد ؟

الف)3 حرف                       ب )2حرف                       ج)4 حرف                       د)1 حرف


پاسخنامه

1-آیه ی «کهیعص»در ابتدای کدام سوره آمده است ؟     الف)مریم  

 

2-کدامیک از حروف مقطعه نیست؟    د)الطور 


3-معنی عبارت   «اَحَبَّ الاَعمال اِلَی الله حِفظِ اللِّسان» چیست؟  د)بهترین کارها در نزد خداوند نگه داری زبان است .


4-رزق یعنی :  ب)روزی


5-کدام گزینه اشتباه معنی شده است ؟  ب)اِثم=اسم


6-«اِنَّ اللهَ عَلیمٌ خَبیر» یعنی :   آری خدا دانای آگاه است .


7-آیه ی«لا یَسخر قَومٌ مِن قَوم»در کدام سوره قرآن آمده است؟   د)حجرات


8-«میزان »یعنی :    ج)ترازو 


9-معنی کلمات «رَحمن»و «رَزّاق» به ترتیب کدام است ؟    ج)بخشنده-روزی دهنده

 

10-«فَبِاَیِّ آلاءِ رَبّکُما تُکَذِّبان»یعنی چه ؟  ج)پس کدامین نعمت های خدا را تکذیب می کنید ؟


11-کدامیک از افراد زیر پس از شنیدن آیان قرآن از دزدی منصرف شد و به سوی حق شتافت ؟ ج)فضیل بن عیاض


12-کلمه (یس) از حروف مقطعه چگونه خوانده می شود؟   الف)یاسین


13-کدام کلمه درست معنی نشده است؟    الف)بَیِّنات =ساختمانها


14-کدام یک از افراد زیر مترجم قرآن به زبان فارسی و انگلیسی می باشد ؟   ب)طاهره صفارزاده


15-خداوند در کدام سوره از قرآن آهن را مادر فلزات معرفی کرده او در آن منافعی را برای مردم قرار داده است ؟

ب)سوره حدید


16-در داستان «ذوالقرنین » پس از خاتمه کار «ذوالقرنین »گفت :    ج)هذا رَحمَةٌ مِن رَبّی

 

17-آیه «قُل سیروا فِی الاَرض  » به چه معناست ؟   ج)بگو:در زمین سفر کنید


18-قاعده (مد)برای چه کاری در قرائت قرآن می باشد ؟   الف)کشیده تر خواندن صدا ها


19-معنی کدام گزینه اشتباه است؟     د)لَیل =طلا


20-در عبارت «ذِی الذّکر »چند حرف ناخوانا وجود دارد ؟   الف)3 حرف