کتاب بالا کتاب ویکی و نیکی است از اتشارات گاج. بعضی ازسوالات این کتاب را در این وبلاگ می توانید مشاهده کنید.

سوالات تستی و تشرحی و با پاسخ های تشریحی است.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخ ها دردر اتهای صفحه است.

 


سوالات

1-حاصل ضرب های زیر را بدست اورید.

=4×6

=3×5

=3×9

2-تقسیم های زیر را انجام دهید.

=8÷64

=5÷25

=7÷63

3- با توجه به عدد 245688797 به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف)این عدد را به حروف بنویسید.

ب)ارزش مکانی عدد های 2 و 5 را بنویسید.

ج)در یکان میلیون چه عدد وجود دارد.

 


پاسخ ها

1-حاصل ضرب های زیر را بدست اورید.

24=4×6

15=3×5

27=3×9

 

2-تقسیم های زیر را انجام دهید.

8=8÷64

5=5÷25

9=7÷63

3- با توجه به عدد 245688797 به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف)این عدد را به حروف بنویسید.   دویست و چهل و پنج میلیون و ششصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و نود  و هفت

ب)ارزش مکانی عدد های 2 و 5 را بنویسید.                         یکان میلیون=5                          صدگان میلیون=2

ج)در صدگان یکان چه عدد وجود دارد. 7