این کتاب کتاب عربی هفتم ( اول دبیرستان دوره اول) است.

نمونه سوالات زیر مربوط به این کتاب است و سوالات تستی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-کدام گزینه با بقیه نا هماهنگ است؟

الف)هذا               ب)ذلک               ج)فی               د)تلک

2-کدام گزینه اسم <مذکر > است؟

الف)مجالسة             ب)قیمة                    ج)صف                     د)عبادة

 


پاسخنتامه

1-کدام گزینه با بقیه نا هماهنگ است؟         د)تلک

2-کدام گزینه اسم <مذکر > است؟             ج)صف