این کتاب کتاب تیز هوشان ششم است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در اخر صفحه است


سوالات

1-فلزجیوه در چه دمایی منجمد می شود؟

2-عمیق ترین حفاری انجام شده توسط انسان در پوسته ی زمین در عمق چند کیلو متری انجام شده است؟

3-کدام اتش فشان ها از نظر فعالیت به ترتیب نیمه فعال و خاموش است؟

الف)دماوند و سبلان                      ب)دماون و تفتان                      ج)سهند و تفتان                      د)سهند و سبلان

 


پاسخنامه

1- فلز جیوه درچه دمایی منجمد می شود؟        در دمای 39 درجه

2-عمیق ترین حفاری انجام شده توسط انسان در پوسته ی زمین در عمق چند کیلو متری انجام شده است؟ در13کیلومتری زمین

3-کدام اتش فشان ها از نظر فعالیت به ترتیب نیمه فعال و خاموش است؟  الف)دماوند و سبلان