این کتاب کتاب مرات ششم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی است.

نمونه سوالاتی که درانتهای صفحه است به شما کمک می کند که در ازمون مرات سربلند باشید و سوالات به همراه پاسخ است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

ادبیات

1-کدام گروه از کلمات زیر با هم  هم خانواده نیستند؟

الف)بدان _ نادانی            ب)احسان _ تحسین            ج)نذورات _ منظره            د)زحمت _ مزاحم


علوم

2--کدام جمله مشاهده کردن است؟

الف)گیاهان به اب نیاز دارند                                         ب)بعضی از برگ های این گیاه زرد شده است    

ج)به این گیاه اب کافی داده نشده است                                د)چند روز دیگر این گیاه خشک می شود


ریاضی

 

 


پاسخنامه

ادبیات

1-کدام گروه از کلمات زیر با هم  هم خانواده نیستند؟  ج)


علوم

1--کدام جمله مشاهده کردن است؟  ب )


ریاضی