این کتاب ،کتاب ریاضی ششم ابتدایی است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

درس ریاضی یکی از درس های مهم دوران تحصیلی است . شما با اموختن کامل ان ،روش درست اندیشیدن را برای حل مسائل فرا می گیرید و با محاسبه های عددی مورد نیاز در سایر دروس و محیط پیرامونی اشنا می شوید.

نمونه سوالات ریاضی که در انتهای صفحه است به شما کمک می کند تا در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم موفق باشید.سوالات به همراه پاسخ است و همین باعث پیشرفت شما می شود.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-اختلاف دو عدد   5/14 و  3/89   کدام است؟

الف) 2/75                        ب)2/35                               ج)2/25                              د)1/25

2-محیط چرخ کوچک 1/2  و محیط چرخ بزرگ  4/8متر میباشد. اگر چرخ بزرگ  10  دور بزند چرخ کوچک چند دور زده است؟

3- 105دقیقه چند ساعت است؟

الف)1/05                           ب) 1/5                             ج)1/45                           د)1/75

 4-پدر و مادری 3 دختر و 2 پسر دارند . چند درصد بچه ها دختر هستند؟

الف)%60                              ب)%40                          ج)%50                           د)%80

5-برای اندازه گیری سطح های یک جعبه دستمال کاغذی کدام واحد اندازه گیری مناسب است؟

الف)سانتی متر مکعب                 ب)دسی متر مکعب                 ج)سانتی متر مربع                 د)دسی متر مربع

 


پاسخنامه

1-اختلاف دو عدد   5/14 و  3/89   کدام است؟

د)

2-محیط چرخ کوچک 1/2  و محیط چرخ بزرگ  4/8متر میباشد. اگر چرخ بزرگ  10  دور بزند چرخ کوچک چند دور زده است؟

40 دور

48= 10 × 4/8

 40=12 ÷480

3- 105دقیقه چند ساعت است؟

د)1/75

4-پدر و مادری 3 دختر و 2 پسر دارند . چند درصد بچه ها دختر هستند؟      الف)%60  

5-برای اندازه گیری سطح های یک جعبه دستمال کاغذی کدام واحد اندازه گیری مناسب است؟    ج)سانتی متر مربع