این کتاب کتاب کار گاج علوم تجربی ششم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه ی سوالات در انتهای صفحه است


سوالات

گزینه مناسب را انتخاب کنید

 

1-کدامیک از اسید های زیر صنعتی است؟

الف)لیمو ترش                       ب)سرکه                       ج)جوهر نمک                          د)گزینه های1و3

2-کدامیک از بخش های زیر حالت مایع دارد؟

الف)هسته ی خارجی                  ب)هسته ی داخلی                     ج)گوشته ی زیرین                       د)پوسته

3-راه شناسایی اسید ها کدام است؟

الف)بوییدن                      ب)کاغذ پی اچ                              ج)چشیدن                            د)لمس کردن

4-ضخیم ترین لایه ی زمین کدام است؟

الف)گوشته                  ب)پوسته                     ج)هسته ی داخلی                        د) هسته ی خارجی

5-نیروی اصطکاک در کدام مورد برای ما مفید است؟

الف) اسکی روی یخ                ب) ترمز دو چرخه          ج) هل دادن جسم سنگین                د)بلند کردن جسم

 

جاهای خالی را کلمات مناسب پر کنید .

6-منشا بیشتر زمین لرزه ها و آتش فشان ها در ................... می باشد

7-زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که................... در اثر نیرو های حاصل از درون زمین می شکند .

8-امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های .....................و ................... تندتر و از سنگ های ...................... و ................... کندتر عبور می کند .

 

در هر یک از واکنش های زیر چه تبدیل انرژی صورت می گیرد ؟

9-در سوختن چوب انرژی ................. به انرژی ...............و ............. تبدیل می شود .

10-در کار با رایانه ،انرژی .............. به انرژی ................ ، ................... و .................. تبدیل می شود .

11-عروس دریایی ، مار ماهی و سفره ماهی انرژی ................ را به انرژی .................... تبدیل می کنند .

 

12- از ویژگی های آهن به 4 مورد اشاره کنید .

 

13-ما برای راه رفتن آرام و برای دویدن در یک ساعت به چند کیلو ژول انرژی نیاز داریم ؟

 

14-مخمر ها چه شکلی هستند و چگونه زیاد می شوند؟

 

15-واکوئل چیست؟

 

بقیه سوالات را در پست های دیگر قرار می دهیم 


پاسخنامه


گزینه مناسب را انتخاب کنید

1-کدامیک از اسید های زیر صنعتی است؟     ج) جوهر نمک

 

2-کدامیک از بخش های زیر حالت مایع دارد؟  الف)هسته ی خارجی 


3-راه شناسایی اسید ها کدام است؟   ب)کاغذ پی اچ

 

4-ضخیم ترین لایه ی زمین کدام است؟         الف)گوشته

 

5-نیروی اصطکاک در کدام مورد برای ما مفید است؟       ب) ترمز دو چرخه

 

جاهای خالی را کلمات مناسب پر کنید .

6-منشا بیشتر زمین لرزه ها و آتش فشان ها در  خمیر کره  می باشد

7-زمین لرزه وقتی اتفاق می افتد که.سنگ کره  در اثر نیرو های حاصل از درون زمین می شکند .

8-امواج لرزه ای درون زمین از سنگ های سختمتراکم  تندتر و از سنگ های نرم  و کم تراکم کندتر عبور می کند

 

در هر یک از واکنش های زیر چه تبدیل انرژی صورت می گیرد ؟

9-در سوختن چوب انرژی شیمیایی به انرژی  نورانی و گرمایی  تبدیل می شود .

10-در کار با رایانه ،انرژی الکتریکی  به انرژی نورانی  ، گرمایی و صوتی تبدیل می شود .

11-عروس دریایی ، مار ماهی و سفره ماهی انرژی شیمیایی  را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند .

 

12- از ویژگی های آهن به 4 مورد اشاره کنید .

1-رسانایی                     2-چکش خواری                   3-ارزان قیمت                   4- فراوانی

 

13-ما برای راه رفتن آرام و برای دویدن در یک ساعت به چند کیلو ژول انرژی نیاز داریم ؟

برای راه رفتن آرام 650 کیلو ژول و برای دویدن 2800 کیلو ژول نیاز داریم

 

14-مخمر ها چه شکلی هستند و چگونه زیاد می شوند؟    بیضی و گرد هستند و با جوانه زدن زیاد می شوند.

 

15-واکوئل چیست؟    محل جمع اوری آب سلول.