این کتاب کتاب کار گاج (فارسی )ششم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات


پاسخنامه