این کتاب کتاب ریاضی  اول دبستان است .

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است .

پاسخنامه در انتهای صفحه است .


سوالات

1-جواب جمع و تفریق های زیر را بنویسید.

=12-2

=10+5

=3+5


پاسخنامه

1-جواب جمع و تفریق های زیر را بنویسید.

10=12-2

15=10+5

 8=3+5