تصویر بالا ،کتاب علوم دوم دبستان می باشد و نمونه سوالاتی که در ادامه مطلب وجود دارد شما را در یادگیری آن کمک می کند تا در این درس موفق باشید.این نمونه سوالات توسط freeteacher.ir نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-در جاهای خالی کلمات مناسب قرار بدهید .

الف)شکل زمین مانند ................... است

ب)زمین در هر .................... یک بار به دور خود می چرخد.

ج)برای اندازه گیری سردی و گرمی از ..................... استفاده می کنیم.

د)صبح و هنگام طلوع خورشید زمین کم کم .................. می شود .

ه)عصر و هنگام غروب خورشید زمین کم کم ................... می شود .


2-کدام یک از جمله های زیر درست و کدام یک نادرست هستند ؟

الف)از حرکت زمین به دور خودش ،فصل ها به وجود می آیند.

ب)گیاهان در جاهایی که نور مناسبی دارند ،بهتر رشد می کنند.

ج)دمای محل های سایه و آفتابی مساوی است .

د)خورشید می تواند هم زمان همه قسمت های زمین را روشن کند.

ه)بیشتر اجسامی که در اطراف خود می بینیم چشمه نور هستند.

 

3- روز و شب چگونه بوجود می آید ؟

 

4-فصل ها چگونه بوجود می آیند؟

 

5-صدا چگونه تولید می شود؟

 

6-اگر دو دماسنج یکی را در سایه و دیگری را در مقابل آفتاب بگذاریم بعد از ده دقیقه کدام دما سنج دمای بیشتری را نشان می دهد؟

چرا ؟

 

7-نور خورشید چه تاثیری روی زندگی ما و بقیه جانداران دارد ؟

 

8-در جای خالی کلمه مناسب بگذار :(فرفره -مایل-یک سال-مستقیم)

الف)وقتی نور خورشید به صورت ....................... می تابد گرمای بیشتری دارد.

ب)وقتی نور خورشید به صورت ....................... می تابد گرمای کمتری دارد.

ج)کره زمین هر ....................یک بار بدور خورشید می چرخد .

د)برای نشان دادن سرعت باد از ...................... استفاده می کنیم.

 

9-آن طرف از کره زمین که نور خورشید به آن مستقیم می تابد ..................... است.

الف)بهار                          ب)تابستان                            ج)پاییز                     د)زمستان

10-چشمه نور چیست؟5 چشمه نور را نام ببرید .

 

11-برای نشان دادن جت باد از چه چیزی استفاده می کنیم؟

 

12-باد بیابان را بیشتر تغییر می دهد یا جنگل را ؟

چرا ؟

 

13-چگونه سایه تشکیل می شود ؟

 

14-آیا سایه ی همه اجسام کدر و تیره است ؟

freeteacher.ir


پاسخنامه

 پاسخنامه بزودی در اختیار شما گذاشته می شود .