ین کتاب کتاب هدیه های اسمانی سوم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات


پاسخنامه