این کتاب کتاب فارسی ششم دبستان است .

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1جمله های زیر را به نثر امروزی بنویسید.

-اگر مرد بی برادر باشد به که بی دوست.

-دهن فراخ باز نکند.

2-کدام گروه از کلمات زیر با هم هم خانواده نیستند؟

الف)بدان نادانی                    ب)احسان  تحسین                    ج)اخلاق خالق                     د)زحمت مزاحم


 پاسخنامه

1-جمله های زیر را به نثر امروزی بنویسید.

-یعنی اگر مردی بی برادر باشد بهتر از انکه بی دوست باشد.

-دهان را خیلی باز نکند.

2-کدام گروه از کلمات زیر با هم هم خانواده نیستند؟   ج)اخلاق خالق