این کتاب کتاب قران سوم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات


پاسخنامه