این کتاب کتاب اجتماعی پنجم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-کشور ایران چند استان دارد؟

2-جمعیت را تعریف کنید؟

3-پر جمعیت ترین شهر های ایران به ترتیب کدام است؟

الف)تهران و مشهد و اصفهان      ب)تهران و مشهد و تبریز      ج)تهران و اصفهان و مشهد      تهران و اصفهان و کرج

4-محصولات صادراتی ایران را نام ببرید. (2 مورد)

5-کدام کشور ها با ایران همسایه اند؟

 


پاسخنامه

1-کشور ایران چند استان دارد؟ 39 استان

2-جمعیت را تعریف کنید؟

به مجموعه افرادی که در یک جازندگی می کنند جمعیت می گویند.

3-پر جمعیت ترین شهر های ایران به ترتیب کدام است؟ الف)

4-محصولات صادراتی ایران را نام ببرید. (2 مورد)

پسته و خرما

5-کدام کشور ها با ایران همسایه اند؟

ترکمنستان -  افغانستان -  پاکستان  - جمهوری اذربایجان  - ارمنستان  - عراق  - ترکیه