این کتاب کتاب فارسی پنجم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

قلوب:                           مسائل:                           اعماق:                           علما:

مطالب:                           اوایل:  

2-با معانی متفاوت کلمه های زیر دو جمله بسازید.

رسید:

کشید:

3-هم معنی کلمات زیر را بنویسید؟

اغاز:                          اول:                          جواب:                          پژوهش:


پاسخنامه

1-مفرد کلمات زیر را بنویسید.

قلوب:قلب                           مسائل:مسئله                          اعماق: عمق                          علما:عالم

مطالب:مطلب                           اوایل: اول 

2-با معانی متفاوت کلمه های زیر دو جمله بسازید.

رسید:

پدرم از بانک رسید گرفت.

علی از مدرسه رسید.

کشید:

محمد طناب را کشید.

فاطمه نقاشی کشید.

3-هم معنی کلمات زیر را بنویسید؟

اغاز:شروع                          اول: نخست                         جواب:پاسخ                          پژوهش: تحقیق