این کتاب ،کتاب علوم تجربی پنجم دبستان است که توضیحات و نمونه سوالاتی که در ادامه ی مطلب وجود دارد به خوبی این درس را آموزش می دهد تا شما در امتحانات موفق شوید نمره مناسبی بگیرید و مونه سوالات تستی می باشند .


توضیحات

فصل اول

     مواد ،خواص متفاوتی دارندو این به علّت تفاوت مولکول هر مادّه با مادّه ی دیگر است.          

     مولکول ها ذرّات بسیار ریز تشکیل دهنده ی مادّه اند که با چشم دیده نمی شوند.آن ها پیوسته در حال حرکت اندو اگر از چیزی بویی به ما می رسد به علّت آن است که مولکول های حاوی بوی آن مادّه در هوا پخش شده و به بینی ما رسیده اند.

     مولکول های هر مادّه یکدیگر را می ربایند و این ربایش در مواد جامد بیش تر از مواد مایع و در مایعات بیش تر از گازهاست.

     در گاز،مولکول ها آزادانه حرکت می کنند و تقریباً بین آن ها ربایش وجود ندارد.

     در مایع ،مولکول ها زنجیروار به هم وصل شده اند و این زنجیرها بر روی هم می لغزند و به همین علّت به راحتی به شکل ظرفشان در می آیند.

 

     در جامد،مولکول ها بسیار به هم نزدیک هستند؛ یکدیگر را می ربایند و لرزش آن ها فقط در جای خودشان است.

     اتم ، واحد کوچک تری از مولکول است و در واقع مولکول از اتم تشکیل شده است.موادّی که فقط از یک نوع اتم تشکیل شده اند را عنصر می گویند،مانند؛طلا،آهن،جیوه.

     اگر مولکول های یک مادّه ،ترکیبی از دو یا چند نوع اتم باشند،آن ها را مواد مرکّب می گویند،مانند؛نمک،پلاستیک،کاغذ.

پرسش ها:

1.کشش مولکولی در کدام یک از حالت های زیر بیش تر است؟

   الف)روغن روی آب               ب)الکل در آب               ج)رنگ روی دیوار               د)گچ روی تخته


2.بر 5 سانتی متر مربّع از سطح زمین چه مقدار فشار وارد می شود؟

   الف)5 کیلوگرم               ب)10 کیلوگرم               ج)50 کیلوگرم               د)نمی شود اندازه گرفت


3.شباهت مایعات و گازها در این است که :

       الف)دارای حجم معیّنی هستند               ب) درحجم مساوی،وزنشان برابر است.

ج)هر دو،جنبش مولکولی یکسانی دارند.          د)هر دو، شکل معیّنی ندارند.


4.فاصله ی مولکولی کدام یک از مواد زیر کم تر است؟

   الف)آهن                ب)آب                ج)عطر               د)بخار آب


5.کدام یک از موارد زیر جزء خواص مادّه نمی باشد؟

   الف)رنگ               ب)مزه               ج)بو               د)اسم


6.ربایش مولکولی در کدام یک از مواد زیر کم تر است؟

  الف)پارچه               ب)الکل               ج)جیوه               د)آب


7.مواد موجود در طبیعت اغلب به چه صورتی هستند؟

الف)مایع    ب)گاز           ج)محلول          د)ترکیب


8.در گازها فاصله ی مولکول ها ................. و ربایش مولکولی .................. است.

 

      الف)کم تر-کم تر        ب)بیش تر –بیش تر      ج)بیش تر –کم تر   د)کم تر –بیش تر


9.کدام یک از مواد زیر ترکیب است؟

      الف)آب                  ب)آهن                        ج)اکسیژن                      د)طلا


10.هر مولکول آب از .............. اتم هیدروژن و ........... اتم اکسیژن درست شده است.

     الف)3و2               ب)3و1                         ج)2و1                         د)2و2


11.از ترکیب دو مادّه ی ساده یک مادّه ی مرکّب به وجود می آید.این مادّه با عناصر تشکیل دهنده ی خود ............ .

الف)شباهت زیادی دارد.                ب)هیچ گونه شباهتی ندارد.  

 ج)بی شباهت نیست.                    د)با یکی از عناصر شبیه است.


12.از ترکیب چهار اتم هیدروژن و یک مولکول اکسیژن چند مولکول آب تشکیل می شود؟

    الف)1 مولکول                   ب) 2 مولکول               ج)3 مولکول             د)4 مولکول


13.در مولکول قند 22 اتم هیدروژن و 11 اتم اکسیژن وجود دارد.اگر قند را گرم کنیم تا تجزیه شود،از هر مولکول آن ،چند مولکول آب به دست می آید؟

   الف)22                    ب)11                         ج)33                          د)42

 

14-اتم از چه چیزی درست شده است؟ و چند نوع اتم شناخته شده است؟

 

15-ترکیب به چه ماده ی می گویند؟