این کتاب کتاب ریاضی گاج ششم دبستان است.

سوالات مربوط به کتاب ریاضی ششم دبستان است.

سوالات تستی و تشریحی و جاخالی است.

درس ریاضی یکی از درس های مهم دوران تحصیلی است . شما با اموختن کامل ان ،روش درست اندیشیدن را برای حل مسائل فرا می گیرید و با محاسبه های عددی مورد نیاز در سایر دروس و محیط پیرامونی اشنا می شوید.

نمونه سوالات ریاضی که در انتهای صفحه است به شما کمک می کند تا در امتحانات نوبت اول و نوبت دوم موفق باشید.سوالات به همراه پاسخ است و همین باعث پیشرفت شما می شود.

 

پاسخنامه در اخر صفحه است


سوالات

 1-باقی مانده ی تقسیم 9÷5/7 برابر است با

الف)0/1                       ب)0/2                       ج)0/3                       د)0/4

2-در مثال های زیر مشخص کنید  عدد بیان شده دقیق است یا تقریبی؟

الف)عرفان کلاس دوم است. 

ب)من 6 ساله هستم.

ج)وزن محمد 30 کیلو گرم است.

د)من دو گوش دارم.

3-گنجایش یک استخر 15300 لیتر است. اگر در هر دقیقه 25/5  لیتر اب وارد استخر شود این استخر  پس از چند ساعت پر می شود؟

4-تبدیل واحد

جاهای خالی را پر کنید.

...............سانتی متر مربع  = 6/08 دسی متر مربع                   741متر مربع=....................سانتی متر مربع 

4500 متر مربع=......................سانتی متر 

5-دمای هوای تهران 5 درجه بالای صفر است. اگر هوای قم 10 درجه گرم تر از هوای تهران باشد ، دمای هوای قم چقدر است؟   

6- 300 سی سی چند لیتر است؟

الف)300                ب)30                ج)3                د)0/3

7- 0/45 متر مربع برابر ........................ میلی متر مربع است.

الف) 45                ب) 4500                ج) 450000                د)4500000

 


پاسخنامه

 1-باقی مانده ی تقسیم 9÷5/7 برابر است با          ج) 0/3 

2-در مثال های زیر مشخص کنید  عدد بیان شده دقیق است یا تقریبی؟

الف)عرفان کلاس دوم است.                                      دقیق

ب)من 6 ساله هستم.                                              تقریبی

ج)وزن محمد 30 کیلو گرم است.                                تقریبی

د)من دو گوش دارم.                                              دقیق   

 3-گنجایش یک استخر 15300 لیتر است. اگر در هر دقیقه 25/5  لیتر اب وارد استخر شود این استخر  پس از چند    ساعت پر        می شود ؟                                                                                              

        600=255÷153000

10 =60÷600

پس از 10 ساعت این استخر پر می شود.

4-تبدیل واحد

جاهای خالی را پر کنید.

....608.........سانتی متر= 6/08  دسی متر مربع                  741متر مربع=......7410000....سانتی متر مربع

4500 متر مربع=..............45000000........سانتی متر                 

 5-دمای هوای تهران 5 درجه بالای صفر است. اگر هوای قم 10 درجه گرم تر از هوای تهران باشد ، دمای هوای قم چقدر است؟     

15درجه بالای صفر             

6- 300 سی سی چند لیتر است؟       د)0/3       

7- 0/45 متر مربع برابر ........................ میلی متر مربع است.       ج) 450000