کتاب بالا کتاب ریاضی پنجم دبستان می باشد و سوالات این امتحان در اواسط بهمن ماه طرح شده است .ریاضی یکی از اصلی ترین و دشوار ترین دروس همه پایه هاست که هواره دانش آموزان به علت نفهمیدن آن از آن فراری بوده اند .در اینپست  شما را با سوالات امتحانی آشنا می کنیم تا در درس شیرین ریاضی موفق باشید.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-نمایش اعشاری اعداد زیر را بنویسید؟

یک و پنج دهم:                               سی صدم:                               دو و دویست و ده هزارم:

 

2-در کدام گزینه قطرها هم نیمساز زاویه و هم خط تقارن شکل ها هستند؟

الف)مربع-مستطیل                  ب)لوزی -مربع                  ج)مستطیل -لوزی                   د)ذوزنقه-مربع

 

3-کدام جمله درست است؟

الف)مربع نوعی لوزی است که زاویه های آن راست باشد .

ب)مربع نوعی لوزی است که قطر های آن با هم برابر باشد .

ج)مربع نوعی مستطیل است که هر چهار ضلع آن برابر باشد .

د)همه گزینه ها درست است .

 

4-با کدامیک از اندازه های زاویه های داده شده نمی توان مثلث رسم کرد؟

الف)90-90-0                    ب)70-90-20                   ج)120-40-20                   د)50-50-80

 

5-یک چهار ضلعی رسم کرده ایم که دو زایوه 110 درجه و دو زاویه 70 درجه دارد.کدام گزینه در مورد این چهار ضلعی درست است ؟

الف)این چهار ضلعی می تواند لوزی باشد .

ب)این چهار ضلعی می تواند متوازی الاضلاع باشد.

ج)چهار ضلعی می تواند نوعی ذوزنقه باشد.

د)هر چهار گزینه می تواند باشد.

 

6-در کدام گزینه همه دارای مرکز تقارن هستند ؟

الف)مربع -مستطیل -لوزی                                             ب)ذوزنقه -مستطیل -لوزی                  ج)مربع-ذوزنقه-متوازی الاضلاع                                             د)مثلث -مربع -لوزی

 

7-نام چهار ضلعی که دارای دو زاویه ی راست و یک تند و یک باز می باشد  ......................  است.

 

8-نام دیگر زاویه 180 درجه ................... می باشد .

 

9-همه خط های تقارن شکل های زیر را رسم کنید.

 

10-اگر در شکل زیر نیم خط «ب م»نیمساز زاویه «ب» باشد و زاویه ی «ل» 40 درجه باشد،اندازه ی زاویه های خواسته شده را بنویسید.

 

زاویه ب 1:             زاویه ب 2:

زاویه ب 3:

 

 

 

 

11-قرینه ی شکل رو به رو را نسبت به خط تقارن رسم کنید.

 

 

 

 

 

 

12-زوایای خواسته شده در شکل های زیر را پیدا کنید .(نیم خط «ب ج» نیمساز زاویه «ب»است.)

منبع : freeteacher.rozblog.com


پاسخنامه

1-نمایش اعشاری اعداد زیر را بنویسید؟

یک و پنج دهم:1/5              سی صدم:0/30                   دو و دویست و ده هزارم:2/210

 

 

2-در کدام گزینه قطرها هم نیمساز زاویه و هم خط تقارن شکل ها هستند؟    ب)لوزی -مربع

 

3-کدام جمله درست است؟     د)همه گزینه ها درست است .

 

4-با کدامیک از اندازه های زاویه های داده شده نمی توان مثلث رسم کرد؟   الف)90-90-0

 

5-یک چهار ضلعی رسم کرده ایم که دو زایوه 110 درجه و دو زاویه 70 درجه دارد.کدام گزینه در مورد این چهار ضلعی درست است ؟  د)هر چهار گزینه می تواند باشد.

 

6-در کدام گزینه همه دارای مرکز تقارن هستند ؟    الف)مربع -مستطیل -لوزی

 

7-نام چهار ضلعی که دارای دو زاویه ی راست و یک تند و یک باز می باشد  ذوزنقه  است.

 

8-نام دیگر زاویه 180 درجه نیم صفحه  می باشد .

 

9-همه خط های تقارن شکل های زیر را رسم کنید.

 

10-اگر در شکل زیر نیم خط «ب م»نیمساز زاویه «ب» باشد و زاویه ی «ل» 40 درجه باشد،اندازه ی زاویه های خواسته شده را بنویسید.

 

زاویه ب 1: 65 درجه            زاویه ب 2:  65 درجه

زاویه ب 3: 50 درجه

 

 

 

 

11-قرینه ی شکل رو به رو را نسبت به خط تقارن رسم کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

12-زوایای خواسته شده در شکل های زیر را پیدا کنید .(نیم خط «ب ج» نیمساز زاویه «ب»است.)

 

 

 

 

 

 

منبع : freeteacher.rozblog.com