این کتاب کتاب علوم چهارم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است .

پاسخنامه درانتهای صفحه است.


سوالات

1-چهار تفاوت موجودات زنده  با موجودات غیر زنده را نام ببرید.

2-سلول چیست؟

3-تفاوت های سلول ها را بنویسید.(2 مورد)

4-سبزی رنگ برگ به سبب چه ماده ای است؟

5-کدام یک از موجودات زیر فراوان ترین بند پایان هستند؟

الف)عنکبوت                   ب)خرچنگ ها                   ج)هزار پا ها                   د)حشرات

6-دو نوشیدنی و دو ادویه از گیاهان نام ببرید.

نوشیدنی:

ادویه:

7-بی مهرگان چند نوع هستند؟ نام ببرید.

 8-انگل را تعریف کنید؟


پاسخنامه

1-چهار تفاوت موجودات زنده  با موجودات غیر زنده را نام ببرید.

حرکت کردن

رشد کردن

تولید مثل کردن

غذا خوردن

2-سلول چیست؟

به واحد ساختمانی بدن موجودات زنده  سلول می گویند.

3-تفاوت های سلول ها را بنویسید.(2 مورد) 

شکل و  اندازه

4-سبزی رنگ برگ به سبب چه ماده ای است؟

سبزینه

5-کدام یک از موجودات زیر فراوان ترین بند پایان هستند؟

د)

6-دو نوشیدنی و دو ادویه از گیاهان نام ببرید.

نوشیدنی:چای و قهوه

ادویه:فلفل و زرد چوبه

7-بی مهرگان چند نوع هستند؟ نام ببرید.

6 نوع

کیسه تنان

نرم تنان

خار تنان

اسفنج ها

کرم ها

بند پایان

 8-انگل را تعریف کنید؟

به موجودی که غذای خود را از بدن موجودات زنده ی دیگر می گیرد  انگل می گویند.