این کتاب کتاب اجتماعی چهارم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی و تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-چه وسایلی برای یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟(6 مورد)

1-                     2-                     3-                      4-                     5-                     6-

2-ما به کمک راهنمای صفحه چه چیزی را می فهمیم؟

3-ایا با رواج کشاورزی مردم باز هم از جایی به جای دیگر می رفتند؟

4-اولین شهر ها در کنار کدام رود ها بودند؟(4 مورد)

5-خانواده چگونه تشکیل می شود؟

6-بندر به چه شهر هایی گفته می شود؟

7-در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

8-کدام پیامبر در زمان نمرود بود؟

الف)حضرت نوح(ع)             ب)حضرت محمد(ص)             ج)حضرت ابراهیم(ع)             د)حضرت موسی (ع)

9-لقب فرمانروایان مصر چه بود؟ ان ها چگونه مردمی بودند؟                


 پاسخنامه

1-چه وسایلی برای یادگیری جغرافیا کمک می کنند؟(6 مورد)

1- کره ی جغرافیایی      2-فیلم              3-کتاب             4- نقشه             5- عکس              6-رایانه


2-ما به کمک راهنمای صفحه چه چیزی را می فهمیم؟

معنای رنگ ها علامت هایی که در نقشه به کار رفته است.

3-ایا با رواج کشاورزی مردم باز هم از جایی به جای دیگر می رفتند؟

 خیر

4-اولین شهر ها در کنار کدام رود ها بودند؟(4 مورد)

نیل

کارون

دجله

فرات

5-خانواده چگونه تشکیل می شود؟

با ازدواج زن و مرد

 6-بندر به چه شهر هایی گفته می شود؟

عده ای از مردم کشورما در شهر هایی واقع در کنار دریاها زندگی می کنند.  به این شهر ها بندر گفته می شود.

7--در زمان های قدیم انسان ها نیاز های خود را از چه راهی برطرف می کردند؟

در آن زمان انسان ها نیاز های خود را از راه مبادله ی کالا با کالا برطرف می کردند.

8-کدام پیامبر در زمان نمرود بود؟

ج)حضرت ابراهیم(ع)

9-لقب فرمانروایان مصر چه بود؟ ان ها چگونه مردمی بودند؟

فرعون

بسیار خود خواه و ظالم بودند