این کتاب کتاب ریاضی چهارم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی وتشریحی وجاخالی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-علامت مناسب بگذارید.

534        354                            7839        87359                            9875       54328                  

2-ضرب های زیر را انجام دهید.

   =9×63                                                 =7×53                                                 =3×258


پاسخنامه

1-علامت مناسب بگذارید.

534      354                            7839     <   87359                            9875    <   54328  

2-ضرب های زیر را انجام دهید.

567 =9×63                         371 =7×53                         774 =3×258