کتاب بالا ،کتاب زیست شناسی دهم می باشد که فقط جز دروس رشته ی تجربی است .این امتحان که در ادامه مطلب در فایل دانلود وجود دارد از این درس می باشد که در سال گذشته از مدرسه ی نمونه دولتی گرفته شده در نتیجه سطح سوالات کمی دشوار است.

رمز فایل زیپ :  freeteacher.ir

 

دانلود

 

برخی از سوالات این امتحان :

 

در مورد سطوح سازمان یابی حیات عبارات زیر را کامل کنید .

هر زیست بوم از چند ................... تشکیل شده است .

مجموع جانداران یک ..................... که در یک مکان زندگی می کنند ،جمعیت را تشکیل می دهند .


دو کار مهم حنجره را بنویسید.

 

صفحات بینابینی در ماهیچه قلب چه فایده ای دارد ؟

 

چگونه بخش های غیر سبز بعضی از گیاهان ،سبز می گردد .

 

بارگیری آبکشی را توضیح دهید .

 

یاخته معتبر در کدام لایه ریشه وجود دارد ؟فایده وجود آن چیست ؟