این کتاب کتاب قران دوم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تشریحی است.

پاسخنامه درانتهای صفحه است.


سوالات

1-معنی کلمات زیر را بنویسید.

محسنین:                                                      صلاۀ:                                                          بنی:

 


پاسخنامه

1-معنی کلمات زیر را بنویسید.

محسنین:نیکوکاران                                            صلاۀ:نماز                                            بنی:فرزندم