تصویر بالا کتاب گلبرگ علوم تجربی نهم نشر گل واژه است . این دوره آزمون نوبت اول با پاسخنامه کاملا تشریحی با رویکرد آموزشی جهت آمادگی شما در امتحانات نوبت اول می باشد .سوالات این امتحان شامل سوالات چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و... است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است .


سوالات

  • جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1-عنصر فلزی که در ساختار هموگلوبین بکار می رود ..................... نام دارد .

2-برای این که مربای کدو حلوایی ترد شود آن را قبل از پختن برای مدتی در .................... قرار می دهند .

3-وقتی اتم های فلز و نافلز در یک واکنش شرکت می کنند اتم های نافلز با گرفتن الکترون به .................. تبدیل می شوند.

4-یکی از اثرات تولید بیش از اندازه گاز ................. در هوا گرم شدن تدریجی کره زمین است .

5-هنگامی که سرعت یک متحرک در حال تغییر باشد میگوییم حرکتش دارای ............... می باشد .

6-اثر چرخانندگی یک نیرو را .................. می گویند .

 

  • درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زر را مشخص کنید .

7-ورقه اقیانوسی چگالی بیشتری نسبت به ورقه ی قاره ای دارد .

8-همیشه جابه جایی انجام شده توسط یک متحرک کم تر از مسافت پیموده شده است .

9-در ایجاد نیرو الزاما دو جسم با هم در تماس هستند .

10-شتاب حرکت جسم متناسب با نیروی وارد بر آن است .

 

  • در پرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید.

11-کدام فلز زیر با اکسیژن ترکیب نمی شود ؟

الف)آهن                     ب)مس                     ج)طلا                     د)منیزیم

12-کدام ماده زیر ترکیب یونی است؟

الف)کلر                     ب)نمک خوراکی                     ج) آب                     د)اتیلن گلیکول

13-در متان چند الکترون به اشتراک گذاشته شده اند ؟

الف)4                    ب)2                     ج)3                     د)8

14-در کدام شکل زیر نیرو های وارد بر جسم متوازن هستند ؟

الف)https://rozup.ir/view/2269693/1.JPG.jpg                                                         ب)       https://rozup.ir/view/2269698/2.JPG.jpg

ج)https://rozup.ir/view/2269699/3.JPG.jpg                                                            د)       https://rozup.ir/view/2269700/4.JPG.jpg

 

 

15-با توجه به شکل مقابل آب خروجی از کدام سوراخ به فاصله دورتری از بطری ریخته می شود ؟

https://rozup.ir/view/2269709/index.png

الف)1

ب)2

ج)3

د)4


16-معمولا کدام دسته از ترکیبات معدنی زیر به هنگام فسیل شدن جایگزین مولکول های بخش های سخت بدن جاندار شده اند ؟

الف)سدیم و کلسیم                  ب)آهک و سدیم                  ج)منیزیم و کلسیم                  ج)آهک و سیلیس


  • به پرسی های زیر پاسخ کوتاه بدهید .

17-دو ویژگی فلز مس را که باعث کاربرد گسترده آن در صنایع شده بیان کنید .

18-دو پلیمر طبیعی جانوری نام ببرید.

19-دو عامل موثر بر وزن جسم را بیان کنید.

20-انواع نیروی اصطکاک بین جسم و سطح را نام ببرید .


  • به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید

21-الف)تفاوت ترکیب مولکولی و ترکیب یونی چیست ؟(یک مورد )

 

ب)یک ترکیب مولکولی و یک ترکیب یونی نام ببرید .

 

22-با افزایش تعداد اتم های کربن چه تغییری در دمای جوش هیدروکربن ها ایجاد می شود ؟علت این پدیده را تفسیر کنید .

 

23-واکنش سوختن گاز متان را بنویسید .

 

24-منظور از اصل پاسکال چیست ؟با ذکر مثال آن را توضیح دهید .

 

 25-انواع محیط های غیر دریایی تشکیل فسیل ها را نام ببرید .(4 مورد )

 

 26-در شکل زیر اتومبیل در زمان 10 ثانیه از نقطه ی (الف) به نقطه ی (ب) می رسد ،سرعت متوسط حرکت این اتومبیل چقدر است ؟

https://rozup.ir/view/2269713/m.JPG.jpg

 

 

 

 

 

 

 


پاسخنامه

  • جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .

1-آهن                2-آب آهک                  3-آنیون(یون های منفی)                    4-کربن دی اکسید(co2)

5-شتاب                 6-گشتاور نیرو       

         

  • درستی یا نادرستی هر یک از عبارت های زر را مشخص کنید .

7-درست

 

8-نادرست ،اگر جسم روی یک خط مستقیم و صاف از مبدا به مقصد برسد ،مسافت طی شده و جابه جایی با هم برابر است .

 

9-نادرست:در ایجاد نیرو همواره دو جسم وجود دارند که ممکن است این دو جسم با هم در تماس باشند(نیروهای تماسی مثل اصطکاک)و یا اینکه با هم در تماس نباشند (نیروی غیر تماسی مثل نیروی جاذبه )را ایجاد کنند.

 

10-درست،شتاب ایجاد شده در حرکت یک جسم با نیروی وارد بر آن رابطه مستقیم و با جرم آن رابطه عکس دارد .


  • در پرسش های زیر گزینه درست را انتخاب کنید.

11-گزینه (ج)

 

12-گزینه (ب):نمک خوراکی نوعی ترکیب یونی حاصل ترکیب یون های فلزی سدیم و نافلزی کلر است .

 

13-گزینه (د):در پیوند کووالانسی به ازای هر پیوند اتمی که برقرار شده است یک جفت الکترون به اشتراک گذاشته می شود و از آن جا که در متان (CH4) ،      https://rozup.ir/view/2270392/ASF.png    چهار پیوند کووالانسی بر قرار است در نتیجه 8 الکترون به اشتراک گذاشته شده است .

 

14-گزینه (ج):زمانی نیروهای وارد بر جسمی متوازن هستند که نیروهای وارد بر جسم در یک راستا با هم مساوی ولی خلاف جهت هم باشند.


15-گزینه (الف):در مایعات هر چه ارتفاع مایع بیشتر باشد فشار مایع بیشتر است.در بخش (1)از شکل بیشترین ارتفاع و در نتیجه بیشترین فشار مایع وجود دارد ودر نتیجه مایع از سوراخ (1)بطری به فاصله دورتری ریخته می شود .


16-گزینه (د)

 

  • به پرسی های زیر پاسخ کوتاه بدهید .

17-رسانایی گرمایی و الکتریکی مناسب و همچنین قابلیت مفتولی شدن را دارد.


18-پشم و ابریشم دو پلیمر طبیعی جانوری هستند که اولی از جانوری مثل گوسفند و دومی از کرم ابریشم گرفته می شود .


19-جرم جسم و شتاب گرانش دو عامل موثر بر وزن هستند .

شتاب جاذبه*جرم=وزن


20-       1-نیروی اصطکاک ایستایی            2-نیروی اصطکاک جنبشی

 

  • به پرسش های زیر پاسخ کامل بدهید

21-الف)در ترکیب مولکولی یک جزء فلز و نافلز وجود دارد ولی در ترکیب مولکولی دو یاچند جزء نافلز وجود دارند.

ب)ترکیب مولکولی مثل آب و الکل و ترکیب یونی مثل نمک خوراکی .


22-هر چه تعداد اتم های کربن و در نتیجه هیدروژن در یک هیدروکربن افزایش یابد در نتیجه دمای جوش افزایش می یابد زیرا هرچه تعداد اتم های کربن و هیدروژن بیشتر باشد ،نیروی بین مولکولی بیشتر و قوی تر می شود و در نتیجه دمای جوش افزایش می یابد.


23-https://rozup.ir/view/2270391/Capture.JPG.jpg

 

 

 

24-اصل پاسکال بیان می کتد که در یک مایع فشار وارد بر یک نقطه مایع به طور یکسان و یکنواخت و در تمام جهات به تمام بخش های دیگر مایع و ظرف منتقل می شود .از این ویژگی در سیستم ترمز روغنی (هیدرولیک)اتومبیل استفاده می شود به این گونه که با وارد کردن نیروی پا به پدال ترمز ،این نیرو به روغن داخل لوله ی ترمز وارد شده و به صورت یکنواخت به کفشک ها و در تنیجه لنت های ترمز منتقل شده و سیستم ترمز عمل می کند .


25-الف)یخچال طبیعی                   ب)صمغ گیاهان                   ج)معادن نمک                  د)مواد نفتی


26-از رابطه فیثاغورس داریم :