این کتاب کتاب هدیه های اسمانی چهارم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به ایتن کتاب است و این سوالات تتشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-چرا مادر حضرت موسی (ع) صندق را به اب انداخت؟


پاسخنامه

1-چرا مادر حضرت موسی (ع) صندق را به اب انداخت؟          بخاطر امید به خداوند