کتاب بالا ، کتاب مطالعات اجتماعی نهم است که امتحانی که در این پست قابل مشاهده می باشد به همراه پاسخ کامل است که شما را در یادگیری بیشتر این درس کمک می کند.این امتحان شامل 12 درس  اول کتاب یعنی جغرافیا و نصف تاریخ می باشد .

پاسخنامه در انتهای صفحه است

 


 

سوالات

1-گزینه صحیح را انتخاب کنید .

الف)این بخش از آیه 22 سوره بقره که می فرماید :«و به وسیله آن میوه ها را پرورش داد تا روزی شما باشد »در ارتباط با کدام محیط چهار گانه زمین می باشد ؟

1)هیدروسفر                      2)اتمسفر                        3)بیوسفر                         4)لیتوسفر

ب)در مورد دو سیاره (برجیس و بهرام )به ترتیب کدام گزینه صحیح می باشد ؟

1)سنگی ،گازی              2)گازی ، بیرونی                   3)بیرونی ،گازی                         4)گازی ،جامد

ج)متراکم ترین بخش کره زمین از نظر جمعیت کجاست؟

1)شمال آسیا         2)جنوب و جنوب شرقی آسیا                 3)آمریکای شمالی                    4)آمریکای جنوبی

د)طبق کدام معاهده و در زمان کدام پادشاه قاجار ،ایران از داشتن کشتی جنگی در دریای خزر محروم شد ؟

1)ترکمان چای ،قتحعلی شاه                 2)گلستان ،فتحعلی شاه                                                                3)پاریس ،ناصرالدین شاه                     4)ترکمان چای ،محمد شاه

 

2-جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ)مشخص کنید .

الف)در ناحیه تندرا بارندگی بین 250 تا 500 میلی متر و زمین همیشه مرطوب است.(    )

ب)شاه عباس برای جلوگیری از هجوم عثمانی ها ،پایتخت را به قزوین منتقل کرد .     (   )

ج)در زمان حکومت صفوی ،جشتن ها و آیین ها با شکوه و عظمت برگزار می شدند . (   )

د)مدرسه های جدید در ابتدای حکومت ناصرالدین شاه قاجار در کشور ایجاد شد .(   )

 

3-جمله های ناقص زیر را تکمیل کنید .

الف)سال 365 روز را سال ............... می نامند .

ب)تشکیل ابر ها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در لایه ی ................ صورت می گیرد .

ج)اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد ، به آن رشد ................ می گویند .

د)ملاک های توسعه انسانی کشور ها ،امید به زندگی یا متوسط طول امر ،سواد و آموزش ،.................و................ می باشد .

 

به سوالات زیر پاسخ دهید

4-دو نتیجه حرکت وضعه زمین کدام اند ؟

 

5-چرا سفر به اعماق اقیانوس ها دشوار تر  از صعود به قلّه هاست ؟دو دلیل .

 

6-اعتدال بهاری و پاییزی چگونه صورت می گیرد ؟

 

7-ارتفاع از سطح زمین چگونه بر آب و هوا تاثیر می گذارد ؟

 

8-بیابان به کجا گفته می شود ؟

 

9-دو مورد از اهمیت ها و فواید جنگل های بارانی استوایی کدامند؟

 

10-در دو قرن اخیر چگونه بهبود تغذیه باعث کاهش مرگ و میر ها شده است ؟

 

11-از جمله علل خارجی نابرابری کشور ها چیست ؟

 

12-شاه عباس اول صفوی چگونه توانست پرتقالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون کند ؟

 

13-چرا در دوران صفویه شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد ؟

 

14-بنیان گذاز حکومت زندیه که بود ؟سرانجام به دست چه کسی منقرض شد ؟

 

15-بیشتر دوره دوازده ساله پادشاهی نادر چگونه گذاشت ؟

 

16-موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی چه اهمیتی داشت ؟

 


پاسخنامه

1-گزینه صحیح را انتخاب کنید .

 الف)3)بیوسفر                   ب)   :  4)گازی ،جامد                      ج)  :2)جنوب و جنوب شرقی آسیا            د)   :1)ترکمان چای ،قتحعلی شاه 

 

2-جمله های صحیح را با (ص) و جمله های غلط را با (غ)مشخص کنید .

الف)  :(غ)                       ب) :(غ)                          ج):(ص)                       د) :(غ)

 

3-جمله های ناقص زیر را تکمیل کنید .

الف)سال 365 روز را سال  رسمی  می نامند .

ب)تشکیل ابر ها و بسیاری از تغییرات آب و هوایی در لایه ی ورد سپهر صورت می گیرد .

ج)اگر درصد رشد جمعیت به کمتر از صفر برسد ، به آن رشد منفی  می گویند .

د)ملاک های توسعه انسانی کشور ها ،امید به زندگی یا متوسط طول امر ،سواد و آموزش ، میزان در آمد و  رفاه       می باشد .

 

به سوالات زیر پاسخ دهید

4-دو نتیجه حرکت وضعه زمین کدام اند ؟  پدید آمدن روز و شب و اختلاف ساعت

 

5-چرا سفر به اعماق اقیانوس ها دشوار تر  از صعود به قلّه هاست ؟دو دلیل .     تاریکی و فشار آب

 

6-اعتدال بهاری و پاییزی چگونه صورت می گیرد ؟   

اول بهار و اول پاییز ،درازی روز و شب برابر می شود .یعنی مسیری که منطقه روشن زمین می پیماید با مسیر منطقه تاریک برابر است .به این دو زمان ،اعتدالین (اعتدال بهاری و اعتدال پاییزی ) می گویند

 

7-ارتفاع از سطح زمین چگونه بر آب و هوا تاثیر می گذارد ؟

الف)در لایه ورد سپهر ،هرچه از سطح زمین بالاتر می رویم دمای هوا کم می شود (به ازای هر 1000 متر ارتفاع ،دما 6 درجه سانتی گراد کاهش می یابد ).     ب)ارتفاعات از نفوذ توده های مرطوب به نواحی آن سوی خود جلوگیری می کنند .   ج)ارتفاعات جهت وزش باد ها را نیز تغییر می دهند .

 

8-بیابان به کجا گفته می شود ؟

به سرزمین های خشکی که میزان بارندگی سالیانه آنها کمتر از 50 میلی متر باشد، بیابان گفته می شود .

 

9-دو مورد از اهمیت ها و فواید جنگل های بارانی استوایی کدامند؟

الف)50 درصد رطوبت و 50 درصد اکسیژن کره زمین را تامین می کنند . ب)دارای سه چهارم تنوع زیستی جهان هستند

 

10-در دو قرن اخیر چگونه بهبود تغذیه باعث کاهش مرگ و میر ها شده است ؟

با پیشرفت و گسترش کشاورزی صنعتی ،تولید مواد غذایی افزایش یافت و با پیشرفت وسایل حمل و نقل ،انتقال غذا به نواحی دورتر امکان پذیر شد.

 

11-عوامل خارجی نابرابری ها را توضیح دهید .

کشور های قدرتمند و سلطه گر از طریق استعمار و به اشکال مختلف از منابع سایر کشور ها به سود خود استفاده کرده و مانع پیشرفت آنها شده اند .مستعمره کردن کشور ها در گذشته ،اشغال نظامی کشورها یا دخالت و نفوذ در امور داخلی آنها به شیوه های مختلف و جلوگیری از استقلال سیاسی و اقتصادی انها -که تا امروز نیز ادامه دارد -از جمله علل خارجی نابرابر هاست .

 

 

12-شاه عباس اول صفوی چگونه توانست پرتقالی ها را از سواحل و جزایر ایران بیرون کند ؟

او اول از رقابت انگلیسی ها و پرتقالی ها استفاده کرد و به کمک کشتی های جنگی انگلستان ،پرتقالی ها را از سواحل ایران بیرون کرد .

 

13-چرا در دوران صفویه شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی پدید آمد ؟

بدلیل وجود حکومت مرکزی نیرومند و برقراری نظم و امنیت در سراسر کشور ،شرایط مناسبی برای رونق زندگی اجتماعی و اقتصادی بوجود آورد .

14-بنیان گذاز حکومت زندیه که بود ؟سرانجام به دست چه کسی منقرض شد ؟

کریم خان زند -                       آقا محمد خان قاجار

 

15-بیشتر دوره دوازده ساله پادشاهی نادر چگونه گذاشت ؟

به نبرد با بیگانگان و فرونشاندن شورش های داخلی گذشت .

 

16-موفقیت نهضت تنباکو از نظر سیاسی چه اهمیتی داشت ؟

نضت تنباکو نخستین حرکت جدّی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطه ی خارجی و ایستادگی در برابر ستم داخلی

بود .