کتاب بالا کتاب علوم تجربی پایه نهم (سوم متوسطه دوره اول )است که نمونه سوالاتی که در ادامه مطلب وجود دارد از امتحان نوبت اول علوم نهم گرفته شده  و به شما در آشنایی با سوالات امتحانی و موفقیت در امتحانات یاری می کند .این امتحان شامل سوالات تستی ،پاسخ کوتاه،صحیح و غلط و تشریحی می باشد که پاسخ کامل آن ها را بعد از سوالات قرار داده ایم .

پاسخنامه در انتهای صفحه قرار دارد


سوالات

1-گزینه صحیح را علامت بزنید .

 • کدام ماده پلیمر است ؟

الف)پلاستیک                    ب) آب                    ج)گوگرد                    د)گاز کلر

 • کدام ماده نقطه جوش بالاتری دارد ؟

الف) C H4                   ب)C2 H6                    ج)C4 H10                    د)C8 H18    

 • کدام ماده پیوند دو گانه دارد ؟  

الف) C H4                    ب)C2 H6                    ج)C2 H4                    د)C3 H8

 • در یک واکنش شیمیایی جرم فرآورده ها نسبت به واکنش گر ها :

الف)کمتر است                    ب)بیشتر است                    ج)برابر است                    د)بستگی به نوع واکنش دارد

 • کدام پدیده در انواع حرکت سنگ کره رخ می دهد ؟

الف)آتش فشان                    ب)گودال اقیانوسی                    ج)پوسته جدید                    د)زلزله

 • نیروی اصطکاک به کدام عامل بستگی دارد ؟

الف)نیروی فشارنده -جرم       ب)دما -جنس سطح       ج)جنس سطح -مساحت       د)نیروی فشارنده -جنس سطح

 

2-پاسخ کوتاه بدهید .

 • الف)بین دو نافلز چه پیوند شیمیایی روی می دهد ؟
 • ب)یکی از مشکلات استفاده از پلاستیک ها را بنویسید.
 • پ)دو عاملی که فشار گاز به آن ها بستگی دارد را نام ببرید.
 • ج)مقدار شتابی که در یک جسم ایجاد می شود به دو عامل بستگی دارد .آن ها را فقط نام ببرید .
 • د)علت حرکت ورقه های سنگ کره چیست ؟
 • و)از این عنصر در تهیه آمونیاک و کود شیمیایی استفاده می شود.
 • ی)دو یکا برای کمیت شتاب بنویسید.

 

3-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .

 • الف)در حالت عادی لایه رسوبی زیرین جوان تر از لایه رسوبی بالایی است
 • ب)هر چه زنجیره ی هیدروکرنی بزرگتر شود رنگ آن روشن تر است و دیرتر جاری می شود .
 • ج)نیرو های کنش و واکنش با هم مساوی و در یک جهت هستند .
 • د)در طول تاریخ حیات بدن جانوران به تدریج پیچیده تر شده است .

 

4-دو مورد از دلایل وگنر برای نظریه ی انشقاق را بنویسید.

 

 

5-اصل پاسکال را توضیح دهید.

 

6-با توجه به عدد اتمی عنصر های روبه روبه سوال ها پاسخ دهید   .                       

 • کدام یک خواص فلزی دارد ؟ 
 • کدام یک می تواند آنیون شود ؟
 • Li در کدام گروه جدول تناوبی قرار دارد ؟

 

7-سه مورد از محیط هایی که در خشکی امکان تشکیل فسیل در آن ها وجود دارد را نام برده و مثال بزنید .

 

 

8-موارد زیر را تعریف کنید .

 • مسافت:
 • جا به جایی :

 

9-اگر اتوموبیلی فاصله ی 320 کیلومتری بین دو شهر را در مدت 4 ساعت طی کند ،تندی آن را محاسبه کنید .

 

10-فشار جسم مقابل به سطح زیرین آن چقدر است ؟ (نیروی وارد شده :72000N)

 

 


پاسخنامه 

1-گزینه صحیح را علامت بزنید .

 • کدام ماده پلیمر است ؟  الف )پلاستیک
 • کدام ماده نقطه جوش بالاتری دارد ؟  د)C8 H18
 • کدام ماده پیوند دو گانه دارد ؟   ج)C2 H4
 • در یک واکنش شیمیایی جرم فرآورده ها نسبت به واکنش گر ها :   ج)برابر استد
 • کدام پدیده در انواع حرکت سنگ کره رخ می دهد ؟       د)زلزله
 • نیروی اصطکاک به کدام عامل بستگی دارد ؟   د)نیروی فشارنده -جنس سطح

2-پاسخ کوتاه بدهید .

الف)کووالانس                             ب)ماندگاری بالا                             پ)مقدار گاز -دمای گازی

ج)نیرو -جرم                 د)وجود جریان همرفتی بسیار کند در خمیر کره                  و)نیتروژن    

ی)      

3-جملات صحیح و غلط را مشخص کنید .

الف)غلط                      ب)غلط                          ج)غلط                           د)صحیح


4-دو مورد از دلایل وگنر برای نظریه ی انشقاق را بنویسید.

الف) تشابه فسیل در دو قاره                             الف)انطباق حاشیه قاره آفریقا و امریکای جنوبی

 

5-اصل پاسکال را توضیح دهید.

 وقتی به یک مایع محصور فشار وارد میکنیم مایع فشار را در تمام جهات و به مقدار مساوی منتقل میکند

6-با توجه به عدد اتمی عنصر های روبه روبه سوال ها پاسخ دهید   .                       

 • کدام یک خواص فلزی دارد ؟                  
 • کدام یک می تواند آنیون شود ؟                   

 

 • Li در کدام گروه جدول تناوبی قرار دارد ؟          یک

 

7-سه مورد از محیط هایی که در خشکی امکان تشکیل فسیل در آن ها وجود دارد را نام برده و مثال بزنید .

 1-جای بسیار سرد :یخچال های طبیعی                         2-جایی که هوا به آن نرسد :صمغ(شیره)درختان

3-مواد شیمیایی :نفت خام

 

8-موارد زیر را تعریف کنید .

 • مسافت: مجموع طول هایی که متحرک را از مبدا به مقصد می رساند.
 • جا به جایی : برداری است که مبدا را به مقصد وصل می کند (کوتاه ترین خط (خط راست )).

 

9-اگر اتوموبیلی فاصله ی 320 کیلومتری بین دو شهر را در مدت 4 ساعت طی کند ،تندی آن را محاسبه کنید .

 

 

 

10-فشار جسم مقابل به سطح زیرین آن چقدر است ؟ (نیروی وارد شده :72000N)