این کتاب ،کتاب ریاضی نهم (سوم متوسطه دوره اول) است. سوالات از امتحان نهایی استان اصفهان می باشد که شامل سوالات صحیح غلط ،تستی ،جاخالی و تشریحی است که با پاسخ های کامل شرح داده شده تا شما دانش آموز عزیز در امتحانات نهایی که در تعیین رشته بسیار مهم است موفق شوید و سر امتحان به مشکل بر نخورید .سوالات تشریحی در پست دیگری برای شما قرار خواهم داد .

پاسخنامه در انتهای صفحه می باشد


سوالات

1-درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

الف)عددی وجود دارد که هم گویا و هم گنگ باشد ( )

ب)هر دو مستطیل دلخواه متشابه است ( )

ج)هر عدد صحیح عددی گویا است ( )

د)درجه نسبت به چند متغیر ،بزرگترین درچه یک جمله ای آن نسبت به متغیر های مورد نظر است .( )

 

2-عدد یا کلمه مناسب را انتخاب کرده و جاهای خالی را کامل کنید تا یک عبارت درست بوجود آید .(دو کلمه اضافی)

حقیقی- طبیعی -مخروط- کره -  

الف)اجتماع عدد های گویا و عدد های گنگ را مجموعه عددهای ................. می نامیم

ب)از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع زاویه قاعمه اش ............................. به وجود می آید

 


پاسخنامه

 

1-درستی یا نادرستی هر عبارت را مشخص کنید.

الف)عددی وجود دارد که هم گویا و هم گنگ باشد (غ )

ب)هر دو مستطیل دلخواه متشابه است ( غ)

ج)هر عدد صحیح عددی گویا است ( ص)

د)درجه نسبت به چند متغیر ،بزرگترین درچه یک جمله ای آن نسبت به متغیر های مورد نظر است .( ص)

 

2-عدد یا کلمه مناسب را انتخاب کرده و جاهای خالی را کامل کنید تا یک عبارت درست بوجود آید .(دو کلمه اضافی)

حقیقی- طبیعی -مخروط- کره -  

 

الف)اجتماع عدد های گویا و عدد های گنگ را مجموعه عددهای حقیقی می نامیم

ب)از دوران یک مثلث قائم الزاویه حول یک ضلع زاویه قاعمه اش مخروط  به وجود می آید