کتاب بالا ،کتاب ریاضی هشتم (دوم متوسطه دوره اول )است .نمونه سوالات به همراه پاسخنامه که مربوط به نوتب دوم است در ادامه مطلب وجود دارد و شما میتوانید با استفاده از ان در امتحانات خود موفق شوید .ریاضی یکی از سخترین درس ها برای دانش آموزان است چون این درس را تنها با تمرین می توانید بفهمید که این سوالات در این وبلاگ می باشد که به شما کمک می کند با سوالات مختلفی آشنا شوید .

پاسخنامه در انتهای صفحه می باشد

 


 

سوالات

1-سوالات صحیح -غلط

الف-هر عدد صحیح یک عدد گویا است(  )

ب-بزرگترین وتر دایره قطر است(  )

ج-مجموع دو عدد اول عددی اول است(  )

د-مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارت دارد(  )


2-کامل کنید

الف-تنها عددی که معکوس ندارد ................. است .

ب-به چند ضلعی که تمام زوایای آن از 180 درجه کمتر اند ،چند ضلعی ................ می گویند .

ج-اگر عدد 3 را وارد 2y-1 کنیم عدد ............... خارج می شود.

د-هر نقطه روی ............... یک زاویه از دو زاویه به یک فاصله است .


3-چهارگزینه ای

الف-مجموع زوایای خارجی یک ده ضلعی منتظم برابر است با :

الف)1800                      ب)1440                      ج)360                      د)180

ب)حاصل عبارت4-3×2÷16- برابر است با :

الف)-8                   ب)20                    ج)20-                    د)28-

ج)کدام یک از اعداد داده شده اول است ؟

الف)51                   ب)1                   ج)41                   د)93

 

 

د)کدام جفت اعداد داده شده نسبت به هم اول اند؟

الف)  (12و3)                   ب) (8و4)                   ج) (10و 15)                   د) (5و2)

ادامه سوالات بزودی در وبلاگ گذاشته شده خواهد شد

 


 

پاسخنامه

 

1-سوالات صحیح -غلط

الف-هر عدد صحیح یک عدد گویا است( ص  )

ب-بزرگترین وتر دایره قطر است( ص )

ج-مجموع دو عدد اول عددی اول است( غ)

د-مثلث متساوی الاضلاع مرکز تقارت دارد(غ  )


2-کامل کنید

الف-تنها عددی که معکوس ندارد  صفر   است .

ب-به چند ضلعی که تمام زوایای آن از 180 درجه کمتر اند ،چند ضلعی محدب می گویند .

ج-اگر عدد 3 را وارد 2y-1 کنیم عدد   5   خارج می شود.

د-هر نقطه روی نیمساز  یک زاویه از دو زاویه به یک فاصله است .


3-چهارگزینه ای

الف-مجموع زوایای خارجی یک ده ضلعی منتظم برابر است با :

الف)1800                      ب)1440                     ج)360                      د)180

ب)حاصل عبارت4-3×2÷16- برابر است با :

الف)-8                   ب)20                    ج)20-                    د)28-

ج)کدام یک از اعداد داده شده اول است ؟

الف)51                   ب)1                   ج)41                   د)93

 

د)کدام جفت اعداد داده شده نسبت به هم اول اند؟

الف)  (12و3)                   ب) (8و4)                   ج) (10و 15)                   د) (5و2)