ین کتاب کتاب فارسی چهارم دبستان است.

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تستی وتشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است. 


سوالات

1-معنی کلمات زیر را بنوسید.

بردباری:                                                    فرتوت:                                                         دلیر:


پاسخنامه

1-معنی کلمات زیر را بنویسید.

بردباری : صبر                                           فرتوت: پیر                                                      دلیر: شجاع