کتاب بالا ،کتاب فارسی پایه ششم دبستان است .نمونه سوالات (تستی و تشریحی)به همراه پاسخ در ادامه مطلب وجود دارد.

شما میتوانید با کمک این نمونه سوالات در امتحانات خود پیروز باشید .

پاسخنامه در انتهای صفحه است

 


سوالات

1-گزینه صحیح را با × مشخص کنید .

کدام یک از موارد زیر از چهره های زبان فارسی است ؟

الف )آوا و صدا                       ب)اشاره                       ج)خط                       د)همه موارد

 

شعر (ای مادر عزیز )سروده ی کیست ؟

الف)فردوسی                       ب)سعدی                       ج)حالت                       د)سرشار

 

کدام گروه از کلمه های زیر اسم است ؟

الف)شکست-زمستان-ما       ب)دفتر-مهدی-گذاشته بودم     ج)دوستان-درختان-خیابان      د)زیان-چرخید-اتوبوس

 

در بیت «خورشید و جوشید و برکند خاک - زسمتش زمین شد همه چاک چاک »چه نوع آرایه ادبی به کار رفته است ؟

الف)مبالغه                       ب)کنایه                       ج)جان بخش                       د)تشبیه

 

 رابطه بین علم و عالم مثل رابطه کدام یک از گزینه ها است ؟

الف)مثل ،امثال                       ب)نظر ،منظور                       ج)حمل تحمل                       د)کشف ،کاشف

 

2-جمله های صحیح را با (ص)و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید .

الف)جمله عاطفی ،جمله ای است که بیانگر احساس شگفتی و عاطفی باشد .

ب)در خان چهارم ،رستم با دیوی به نام اولاد رو به رو می شود و او را به بند می کشد .

ج)فردوسی شاهنامه را سروده است.

د)مفعول مهمترین بخش گزاره است .

 

3-برای کلمات داده شده دو صفت بنویسید.

گل :                                                            شهید :

 

4-در بیت زیر قافیه و ردیف را مشخص کنید .

میانش به خنجر به دو نیم کرد                   دل جاودان زد پُر از بیم کرد


قافیه:                                                              ردیف :


5-هر یک از جمله های زیر کنایه از چیست ؟

الف)رخش به تنگ می آید.

ب)در خانه او همیشه باز است .

 

6-هر دو واژه را در یک جمله به کار ببرید .

 دانش ،گنج :

 

7-در متن زیر کلمات داده شده را با حروف مناسب کامل کنید .

در خان چهارم ،رستم با جادوگری روبه رو می شود .جادوگر نخ....ت با ق...د فریب و نیرنگ ن...د رستم می آید .پس از کمی گفت و گو ،رستم به ..یله گری او پی می برد و برای چیرگی بر او ،از خدا یاری میخواهد.

 


پاسخنامه

1-گزینه صحیح را با × مشخص کنید .

کدام یک از موارد زیر از چهره های زبان فارسی است ؟    د)همه موارد

 

شعر (ای مادر عزیز )سروده ی کیست ؟    ج)حالت

 

کدام گروه از کلمه های زیر اسم است ؟   ج)دوستان-درختان-خیابان

 

در بیت «خورشید و جوشید و برکند خاک - زسمتش زمین شد همه چاک چاک »چه نوع آرایه ادبی به کار رفته است ؟


الف)مبالغه

 

 رابطه بین علم و عالم مثل رابطه کدام یک از گزینه ها است ؟     د)کشف ،کاشف

 

2-جمله های صحیح را با (ص)و جمله های غلط را با (غ) مشخص کنید .

الف)جمله عاطفی ،جمله ای است که بیانگر احساس شگفتی و عاطفی باشد .    ص

ب)در خان چهارم ،رستم با دیوی به نام اولاد رو به رو می شود و او را به بند می کشد .  غ

ج)فردوسی شاهنامه را سروده است.   ص

د)مفعول مهمترین بخش گزاره است .  غ

 

3-برای کلمات داده شده دو صفت بنویسید.

گل :خوش بو-زیبا                                                             شهید :بلند مرتبه  -گرامی

 

4-در بیت زیر قافیه و ردیف را مشخص کنید .

میانش به خنجر به دو نیم کرد                   دل جاودان زد پُر از بیم کرد

 

قافیه:  نیم -بیم                                                             ردیف : کرد

 

5-هر یک از جمله های زیر کنایه از چیست ؟

الف)رخش به تنگ می آید.   رخش خسته شد

ب)در خانه او همیشه باز است .  مهمان زیاد به خانه او می رود

 

6-هر دو واژه را در یک جمله به کار ببرید .

 دانش ،گنج : با کمک دانش ،گنج بدست می آید .

 

7-در متن زیر کلمات داده شده را با حروف مناسب کامل کنید .

در خان چهارم ،رستم با جادوگری روبه رو می شود .جادوگر نخست  با قصد  فریب و نیرنگ نبرد  رستم می آید .پس از کمی گفت و گو ،رستم به حیله گری او پی می برد و برای چیرگی بر او ،از خدا یاری میخواهد.