کتاب بالا کتاب فارسی پایه ی هشتم است و نمونه سوالات از امتحانات این درس می باشد .شما میتوانید با استفاده از این نمونه سوالات در امتحانات و آزمون های علمی موفق شوید .نمونه سوالات همراه با پاسخ می باشد.

منبع:freeteacher.rozblog.com

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-واژه های زیر را معنی کنید .

بصر :                                طنین:                                یلان:                           ظفرمند:

 مستمعان:                           مظاهر :                               دلق:                          خس:


2-صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)برای درک بهتر هر اثر باید به ساختار و محتوای آن توجه کرد .

ب)اجزای اصلی تشکیل دهنده جمله نهاد و مفعول است .

پ)فعل گزرا تنها با آمدن نهاد معنی جمله کامل می شود .

ت)گروه اسمی میتواند یک کلمه یا بیشتر باشد.

 

3-عبارات زیر را کامل کنید .

سعدی در قرن ............... می زیست .

قیصر امین پور در سال ............... بدنیا آمد .دو اثر معروف او ........................ و ....................... می باشد.

قاآنی شیرازی از شاعران دوره ................ و کتاب پریشان را به تقلید از ..................... سروده است .

 

4-برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟

 

5-در جمله «شهدا همچون خورشیدند»وجه شبه کدام است ؟

الف)خورشید                ب)درخشندگی                 ج)شهدا                د)همچون

6-اشعار زیر را به ساده ترین صورت معنی کنید.

بشر ماورای جلالش نیافت                   بصر منتهای جمالش نیافت


عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند                    چون برآید این همه گل های نغز کامکار 

 

زنهار مگو سخن به جز راست                   هر چند تو را در آن ضرر هاست

 

7-با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید .

گلستان کند آتشی بر خلیل       -         گروهی بر آتش برد زآب نیل

الف)بیت چند جمله دارد؟

ب)متمم در مصراع اول کدام کلمه است ؟

ج)یک آرایه ادبی در بیت پیدا کنید و بنویسید .

د)یک گروه اسمی در بیت پیدا کنید و هسته و وابسته آن را مشخص کنید .

و)مفعول در بیت بالا کدام کلمه است ؟

ه)فعل مصراع اول چه زمانی را نشان می دهد ؟

 


پاسخنامه

1-واژه های زیر را معنی کنید .

بصر :چشم                          طنین: صدا                             یلان:دلاوران              ظفرمند:پیروز

 مستمعان:شنوندگان               مظاهر :نشانه ها                    دلق:لباس پشمی          خس:شخص پست

 

 

2-صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)برای درک بهتر هر اثر باید به ساختار و محتوای آن توجه کرد .  ص

ب)اجزای اصلی تشکیل دهنده جمله نهاد و مفعول است .     غ

پ)فعل گزرا تنها با آمدن نهاد معنی جمله کامل می شود .  غ

ت)گروه اسمی میتواند یک کلمه یا بیشتر باشد.    ص


3-عبارات زیر را کامل کنید .

سعدی در قرن هفتم  می زیست .

قیصر امین پور در سال 1338 بدنیا آمد .دو اثر معروف او  به قول پرستو  و  مثل چشمه مثل رود می باشد.

قاآنی شیرازی از شاعران دوره قاجاریه و کتاب پریشان را به تقلید از گلستان سعدی  سروده است .

 

4-برترین و گرامی ترین ارمغان ایران به دیگر سرزمین ها چیست ؟
اندیشه ،خرد و فرهنگ

 

5-در جمله «شهدا همچون خورشیدند»وجه شبه کدام است ؟  ب)درخشندگی

 

6-اشعار زیر را به ساده ترین صورت معنی کنید.

بشر ماورای جلالش نیافت                   بصر منتهای جمالش نیافت

انسان هیچ وقت نمی تواند عظمت خدا را درک کند  -   چشم هم هیچ وقت نمیتواند زیبایی خدا را آنگونه ببیند

عقل ها حیران شود کز خاک تاریک نژند                    چون برآید این همه گل های نغز کامکار؟

عقل انسان متحیر است که چگونه از زمین سرد و بی روح -این همه گل های زیبا و نشاط بخش بوجود آمد ؟

زنهار مگو سخن به جز راست                   هر چند تو را در آن ضرر هاست

 هیچ وقت دروغ نگو     - حتی اگر برای تو ضرر داشته باشد

 

 

7-با توجه به بیت زیر به سوالات پاسخ دهید .

گلستان کند آتشی بر خلیل       -         گروهی بر آتش برد زآب نیل

الف)بیت چند جمله دارد؟ 2

ب)متمم در مصراع اول کدام کلمه است ؟ خلیل

ج)یک آرایه ادبی در بیت پیدا کنید و بنویسید .  تلمیح:داستان حضرت ابراهیم (ع)در مصراع اول -داستان فرعونیان در مصراع دوم

د)یک گروه اسمی در بیت پیدا کنید و هسته و وابسته آن را مشخص کنید .  آب نیل -   آب :هسته   -نیل :وابسته

و)مفعول در بیت بالا کدام کلمه است ؟ آتشی در مصراع اول

ه)فعل مصراع اول چه زمانی را نشان می دهد ؟حال (مضارع )