کتاب بالا کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم است و نمونه سوالات از امتحانات این درس می باشد .شما میتوانید با استفاده از این نمونه سوالات در امتحانات و آزمون های علمی موفق شوید .نمونه سوالات همراه با پاسخ می باشد.

پاسخنامه در انتهای صفحه است


سوالات

1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)خوب شنیدن از جمله مهارت هایی است که به آن .................... می گویند.

ب)ادب به معنای ............ ،............ و ................ است .

 

2-ویژگی های پرسش پژوهشی را بیان کنید.

 

3-موفقیت را تعریف کنید .

 

4-مهمترین مهارتهای گوش دادن موثر را نام ببرید .

 

5-در گزارش پژوهش منظور از منابع چیست و چرا پژوهشگران در آخر پژوهش خود منابع مورد استفاده را می نویسند ؟

 

 


پاسخنامه

1-جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف)خوب شنیدن از جمله مهارت هایی است که به آن مهارت های دریافتی  می گویند.

ب)ادب به معنای روش های نیکو ، اخلاق پسندیده  و تربیت صحیح  است.

 

2-ویژگی های پرسش پژوهشی را بیان کنید.(4مورد )

پاسخ دادن به آن سوال تنها با مراجعه به منابع مکتوب امکان پذیر باشد .

به دانستن پاسخ آن علاقمند باشید.

سوال با زبان دقیق ،واضح و روشن بیان شده باشد.

پاسخ آن در کتاب های درسی نباشد  .

3-موفقیت را تعریف کنید .

موفقیت یعنی برنامه ریزی و تلاش برای رسیدن به هدف ،حرکت از وضع موجود به وضعیت مطلوب ،داشتن امید ،توکل به خداوند متعال و خلاقیت

4-مهمترین مهارتهای گوش دادن موثر را نام ببرید .(4 مورد )

با دقت و تمرکز به سخن گوینده گوش دادن

برقراری تماس چشمی با گوینده

پرهیز از قطع سخن گوینده

تایید سخنان مثبت گوینده

 

5-در گزارش پژوهش منظور از منابع چیست و چرا پژوهشگران در آخر پژوهش خود منابع مورد استفاده را می نویسند ؟

منظور از منابع ،کتاب ها ،گزارش ها و مقالاتی است که برای گرد آوری اطلاعات از آنها استفاده می کنیم.پژوهشگران برای نشان دادن اعتبار پژوهش خود و همچنین رعایت امانت ،در آخر گزارش خود ،مشخصات منابع مورد استفاده را می نویسند .