کتاب بالا کتاب علوم تجربی هشتم است و نمونه سوالات از این کتاب میباشد .شما می توانید با استفاده از سوالات در امتحانات و ازمون های علمی موفق باشید .نمونه سوالات همراه با پاسخ است.

منبع :freeteacher.rozblog.com

پاسخنامه در انتهای صفحه است

 


سوالات

1-گزینه صحیح را علامت بزنید .

 

الف)کدام گزینه یک سوسپانسون است ؟

پودر آنتی بیوتیک در آب       -        شکر در آب        -         نمک در آب       -        الکل در آب

 

ب)کدام ماده از نظر PH با بقیه متفاوت است ؟

آب لیمو       -        سرکه        -         صابون        -        آب پرتقال

 

پ)مراکز «بینایی،تنفس،حفظ تعادل»به ترتیب در کدام قسمت دستگاه عصبی قرار دارد ؟

مخ-مخ-مخچه          مخ-ساقه مغر- مخچه           مخ-مخچه-ساقه مغز             مخ-مخ-مخ

 

ت)کدام روش برای جدا کردن چربی از شیر مناسب است ؟

صاف کردن        -         بوجاری        -         تبلور        -         سانتریفیوژ

 

2-هر جمله صحیح را با (ص )و هر جمله غلط را با (غ) مشخص کنید

الف )در روش تقطیر از اختلاف نقطه جوشمواد استفاده میشود .

ب)طلای 18 عیار یک مخلوط جامد در جامد نا همگن است .

پ)بیشتر حجم مغر را نیم کره های مخ تشکیل می دهد که عملکرد آن کاملا غیر ارادی است

ت)سلول های استوانه ای در شبکیه وظیفه تشخیص رنگ را بر عهده دارند .

 

3- سه چیز که برای روشن کردن آتش لازم است را نام ببرید :

کدام مورد نقش فعال سازی را دارد ؟

 

4-دو مورد از نشانه های تغییر شیمیایی را بیان کنید و برای هر یک مثال بزنید .

 

5-کامل کنید.

الف)ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد ................. با هم تفاوت دارد.

ب)به محل ارتباط یک نرون با نرون دیگر یا با عضله ................... می گویند .

پ)شیپور استاش محل ارتباط گوش  ..................... به حلق می باشد .

6-پاسخ کوتاه بدهید .

الف )نام عصب هایی که پیام ها را از اندام ها به مرکز عصبی میرسانند چیست؟

ب)استخوان هایی که برای انتقال موج صوتی در گوش نقش دارند را نام ببرید .

پ)دو شرط لازم برای حس کردن مزه یک ماده چیست ؟

ت)بخش های اصلی یک باطری را نام ببرید .

 

7-کاتالیزگر چیست ؟و یک نمونه مثال بزنید .

 

8-دو ویژگی اعمال انعکاسی را بنویسید و برای آن دو مثال بزنید .بقیه سوالات را بزودی می گذارم

 

 


پاسخنامه

1-گزینه صحیح را علامت بزنید .

الف)کدام گزینه یک سوسپانسون است ؟     پودر آنتی بیوتیک در آب

 

ب)کدام ماده از نظر PH با بقیه متفاوت است ؟      صابون 


پ)مراکز «بینایی،تنفس،حفظ تعادل»به ترتیب در کدام قسمت دستگاه عصبی قرار دارد ؟     مخ-ساقه مغر- مخچه

 

ت)کدام روش برای جدا کردن چربی از شیر مناسب است ؟    سانتریفیوژ

 

2-هر جمله صحیح را با (ص )و هر جمله غلط را با (غ) مشخص کنید

الف )در روش تقطیر از اختلاف نقطه جوشمواد استفاده میشود .  ص

ب)طلای 18 عیار یک مخلوط جامد در جامد نا همگن است .  غ

پ)بیشتر حجم مغر را نیم کره های مخ تشکیل می دهد که عملکرد آن کاملا غیر ارادی است . غ

ت)سلول های استوانه ای در شبکیه وظیفه تشخیص رنگ را بر عهده دارند .  غ   

  

3- سه چیز که برای روشن کردن آتش لازم است را نام ببرید : گرما -  اکسیژن-   ماده سوختنی

کدام مورد نقش فعال سازی را دارد ؟     گرما

 

4-دو مورد از نشانه های تغییر شیمیایی را بیان کنید و برای هر یک مثال بزنید .

تغییر رنگ :تغییر رنگ برگ های درختان                      تولید شعله :آتش

 

5-کامل کنید.

الف)ایزوتوپ های یک عنصر در تعداد نوترون ها  با هم تفاوت دارد.

ب)به محل ارتباط یک نرون با نرون دیگر یا با عضله   سیناپس   می گویند .

پ)شیپور استاش محل ارتباط گوش میانی  به حلق می باشد .

 

6-پاسخ کوتاه بدهید .

الف )نام عصب هایی که پیام ها را از اندام ها به مرکز عصبی میرسانند چیست؟  عصب های حسی

ب)استخوان هایی که برای انتقال موج صوتی در گوش نقش دارند را نام ببرید .  رکابی - چکشی - سندانی

پ)دو شرط لازم برای حس کردن مزه یک ماده چیست ؟ در بزاق حل شود -دمای مناسب داشته باشد

ت)بخش های اصلی یک باطری را نام ببرید .الکترولیت -قطب مثبت -قطب منفی

 

7-کاتالیزگر چیست ؟و یک نمونه مثال بزنید . 

کاتالیزگر ها موادی هستند که در واکنش مصرف نمی شوند بلکه باعث می شوند واکنش های شیمیایی با سرعت بیشتر یا انرژی کمتر انجام شود.

مانند :خاکستر در سوختن قند

 

8-دو ویژگی اعمال انعکاسی را بنویسید و برای آن دو مثال بزنید .

ویژگی ها :غیر ارادی - نقش حفاظتی                مثال :گرما، سرما، درد و ....