این کتاب کتاب قران چهام دبستان است .

سوالات زیر مربوط به این کتاب است و این سوالات تشریحی است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است.


سوالات

1-معنی کلمات زیر را بنویسید.

مرسلین:                        صراط:                          مستقیم:                                  الله:               

 


پاسخنامه

1-

مرسلین: پیامبران               صراط :راه                    مستقیم :راست                          الله: خدا