کتاب بالا کتاب کار خیلی سبز ریاضی پایه هشتم است و نمونه سوالات از آزمون فصل اول و دوم این کتاب در وبلاگ گذاشته شده است  وبه همراه پاسخ میباشد

سوالات توسط freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه است

 


 

سوالات

1-جمله های درست را با + و جمله های نادرست را با × مشخص کنید .

الف)هر عدد گویا ،یک عدد صحیح است .

ب)معکوس صفر برابر است با صفر .

ج)حاصل ضرب هر عدد در قرینه معکوسش برابر است با 1-

د)اعداد اول فقط دو شمارنده دارند .

 

2-جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید .

الف)اگر مجموع دو عدد اول عددی ............. بشود حتما یکی از آن دو عدد 2 است (زوج -فرد)

ب)عدد 87 عددی ................است (اول-مرکب)

ج)تعداد مضرب های یک عدد ............ است (بی شمار -قابل شمارش)

3-عدد های زیر را تجزیه کنید و به صورت ضرب شمارنده های اول بنویسید .

900

288

4-مجموع دو عدد اول 73 است .اختلاف عدد بزرگتر را با مجذور عدد کوچک تر حساب کنید .

 

بقیه سوالات  بزودی در وبلاگ گذاشته میشود

 

 


پاسخنامه

1-جمله های درست را با + و جمله های نادرست را با × مشخص کنید .

الف)هر عدد گویا ،یک عدد صحیح است .  ×

ب)معکوس صفر برابر است با صفر .      ×

ج)حاصل ضرب هر عدد در قرینه معکوسش برابر است با 1-.     +

د)اعداد اول فقط دو شمارنده دارند .+

 

2-جاهای خالی را با عدد یا کلمه مناسب کامل کنید .

الف)اگر مجموع دو عدد اول عددی     فرد   بشود حتما یکی از آن دو عدد 2 است (زوج -فرد)

ب)عدد 87 عددی    مرکب    است (اول-مرکب)

ج)تعداد مضرب های یک عدد بی شمار  است (بی شمار -قابل شمارش)

 

3-عدد های زیر را تجزیه کنید و به صورت ضرب شمارنده های اول بنویسید .

5×5×3×3×2×2=900

3×3×2×2×2×2×2=288


4-مجموع دو عدد اول 73 است .اختلاف عدد بزرگتر را با مجذور عدد کوچک تر حساب کنید .

 

        73=2+71

مجذور  4=2×2

 67=71-4