کتاب بالا کتاب مطالعات اجتماعی پایه ی هشتم است و سوالاتی که در ادامه ی مطلب است از درس یک بوده .و سوالات بقیه ی درس ها هم در مطالب دیگر برای شما در سایت می گذاریم .

سوالات توسط freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامنه در انتهای صفحه است .


سوالات

1-تعاون چیست ؟

 

2-پیامبر اسلام (ص)اعضای جامعه را به چه تشبیه کرده ؟و در این باره چه فرمودند ؟

 

3-همه ی ما انسان ها در مقابل خداوند متعال ................ ، .................... و .......................... ،مسئول هستیم.

 

4-همکاری نکردن در گناه یعنی چه ؟

 

بقیه سوالات در اینده گذاشته می شود

 


پاسخنامه

1-تعاون چیست ؟

همکاری و یاری رساندن به یکدیگر (در کارهای نیک )

2-پیامبر اسلام (ص)اعضای جامعه را به چه تشبیه کرده ؟و در این باره چه فرمودند ؟

اعضای بدن -جامعه با ایمان در دوستی و مهربانی و ترحم به یکدیگر مانند بدن واحد است که هر گاه عضوی از آن بدرد آید ،اعضای دیگر نیز با آن عضو از طریق بیداری و تب ابراز همدردی می کنند

3-همه ی ما انسان ها در مقابل خداوند متعال نسبت خود  ، دیگران و محیطی که در آن زندگی می کنیم ،مسئول هستیم.

 

4-همکاری نکردن در گناه یعنی چه ؟

یعنی اگر کسی کار ناپسند یا گناهی انجام می دهد ما او را تشویق نکنیم یا طوری رفتار نکنیم که انگار با او موافق هستیم