کتاب بالا کتاب علوم تجربی پایه ی هشتم است .نمونه سوالات مربوط به این کتاب میباشد و شما می توانید برای مشاهده ی ان به ادامه ی مطلب بروید و از سوالات استفاده کنید .

سوالات توسط freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.


سوالات 

1-مواد خالص چیست ؟

2-مواد مخلوط چیست؟

3-خاصیت شوری مربوط به ... .... است .

4-جاری شدن از ویژگی های ....... است

5-هر محلول حداقل از دو جزء ............. و ............... تشکیل شده است