کتاب بالا کتاب ویکی و نیکی است از اتشارات گاج. بعضی ازسوالات این کتاب را در این وبلاگ می توانید مشاهده کنید.

سوالات تستی و تشرحی و با پاسخ های تشریحی است.

این نمونه سوالات توسط  freeteacher.rozblog.com نوشته شده است.

پاسخنامه در انتهای صفحه میباشد


سوالات

1-جاهای خالی را با کلمات زیر پر کنید.

گونیا - نیمساز- کوچکتر است- زاویه- تغییر نمی کند- باز

الف) اگر اضلاع زاویه ای را امتداد دهیم ،اندازه ی ان .................

ب)زاویه تند از زاویه باز .................

پ)دو نیم خط با مبدأ مشترک را ................... می نامند .

ت)به زاویه ای که از زاویه راست بزرگتر باشد ،زاویه ی .................. می گویند.

ث)به نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ،............... می گویند.

ج)برای تشخیص زاویه ی راست از وسیله ای به نام .................. استفاده می کنیم.

2-اختلاف بین بزرگترین عدد فرد شش رقمی با کوچکترین عدد زوج شش رقمی را بدست اورید .

 


پاسخنامه

1-جاهای خالی را با کلمات زیر پر کنید.

گونیا - نیمساز- کوچکتر است- زاویه- تغییر نمی کند- باز

الف) اگر اضلاع زاویه ای را امتداد دهیم ،اندازه ی ان تغییر نمی کند

ب)زاویه تند از زاویه باز کوچکتر است 

پ)دو نیم خط با مبدأ مشترک را زاویه  می نامند .

ت)به زاویه ای که از زاویه راست بزرگتر باشد ،زاویه ی باز می گویند.

ث)به نیم خطی که زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم می کند ،نیمساز می گویند.

ج)برای تشخیص زاویه ی راست از وسیله ای به نام گونیا  استفاده می کنیم.

2-اختلاف بین بزرگترین عدد فرد شش رقمی با کوچکترین عدد زوج شش رقمی را بدست اورید .

999999-100000:899999